Prophetic Medicine in Malay Manuscript: A Brief Study on the 19th Century Kitāb Ṭib Manuscript

Perubatan Nabawi dalam Manuskrip Melayu: Satu Kajian Ringkas terhadap Manuskrip Kitāb Ṭib Kurun ke-19

  • Norhasnira Ibrahim Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya
  • Faisal Ahmad Shah Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603, Kuala Lumpur.
Keywords: Prophetic Medicine, Malay Manuscript, 19th century, Kiṭāb Ṭib

Abstract

Malay medical manuscripts produced by the Malay intellectuals have attracted researchers from all over the world. This clearly shows that our manuscripts have great value causing them to explore and study hidden treasure of Malay traditional medical knowledge in our manuscripts. This study focusses on two selected Malay medical manuscripts which are Ṭayyib al-Iḥsān fī Ṭib al-Insān and Kiṭāb Ṭib MSS2515. Objectives of this study are to introduce the 19th century Malay medical manuscripts and to study on Malay medicine practices based on hadith described in these manuscripts. Qualitative method has been used by applying the method of subject determination, and data collection obtained from old manuscript, books and paper works related to the research title. The finding shows that Malay authors had combined the practices of Malay traditional medical and Prophetic medicine in their writing since the 19th century.

 

ABSTRAK

Manuskrip perubatan Melayu yang telah dihasilkan oleh barisan intelektual Melayu telah lama menarik perhatian para pengkaji dari seluruh dunia. Ini menunjukkan bahawa manuskrip Melayu mempunyai nilai yang sangat berharga dan telah mendorong para pengkaji dari luar negara untuk terus meneroka dan menyelidik khazanah ilmu yang tersembunyi di dalamnya. Kajian ini memfokuskan kepada dua buah manuskrip perubatan Melayu yang terpilih iaitu Ṭayyib al-Iḥsān fī Ṭib al-Insān dan Kiṭāb Ṭib MSS2515. Objektif kajian ini ialah untuk memperkenalkan manuskrip perubatan Melayu yang ditulis pada kurun ke-19M dan mengkaji tentang amalan perubatan Melayu berdasarkan hadith Rasulullah SAW yang dimuatkan dalam manuskrip perubatan tersebut. Metod kualitatif telah digunakan dalam kajian ini dan pengumpulan data telah diperolehi daripada naskhah manuskrip lama, buku-buku dan kertas kerja yang berkaitan dengan tajuk kajian. Hasil kajian mendapati bahawa pengarang manuskrip perubatan Melayu telah menggabungkan amalan perubatan Melayu dan perubatan Nabawi sejak kurun ke-19M sepertimana yang terdapat dalam penulisan manuskrip mereka. 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Norhasnira Ibrahim, Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya

She was born in Kota Bharu, Kelantan. Received her early education at Sekolah Kebangsaan Tapang and later to secondary school at Sekolah Menengah Ugama (A) Maahad Muhammadi Lilbanat, Kota Bharu, Kelantan. She furthered her study to Matriculation for Islamic Studies Nilam Puri, Kelantan and completed her Bachelor’s Degree in the field of al-Quran and al-Hadith Studies from Academy of Islamic Studies, University of Malaya Kuala Lumpur. She later obtained a Diploma of Education from Institut Perguruan Tun Hussein Onn, Johor and pursued Master’s Degree in al-Hadith Studies at Academy of Islamic Studies, University of Malaya Kuala Lumpur. She is currently a Doctor of Philosophy candidate in al-Hadith Studies at the same university. Among her research fields are Hadith Studies in Malay World, Malay Scholars and Malay Manuscripts. She has produced articles and conducted research projects related to her fields. She can be reached by email norhasnira@yahoo.com.

References

Ab. Karim, A. R. (2017). D.I.Y (Do It Yourself) dalam perubatan Melayu: Kegeniusan masyarakat Melayu klasik. Prosiding Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

Abdullah, W. M. S. (2005). Syeikh Ahmad al-Fathani pemikir agung Melayu dan Islam. Vols. 1 & 2. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyyah.

Abdullah, W. M. S. (2015). Ensiklopedia naskhah klasik Nusantara. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyyah.

al-Bukhārī, M. I. (2000). Ṣaḥiḥ al-Bukhārī. Damascus: Dār al-Fayḥā’.

al-Fatani, W. A. M. Z. (2015). Kitab perubatan Melayu Ṭayyib al-Iḥsān fī Ṭib al-Insān. Ed. Mohd Shafri, M. A. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyyah dan Klasika Media.

al-Jawziyyah, I. Q. (2003). Al-Ṭib al-Nabawī. Trans. Abd el-Qader. Egypt: Dār al-Ghad al-Jadīd.

al-Nasā’ī, A. A. R. (1986). Al-Sunan al-Sughrā li al-Nasā’ī. Halab: Maktab al-Maṭba’ah al-Islamiyyah.

al-Sijistānī, A. D. S. (nd.). Sunan Abī Dāwud. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah.

al-Tirmidhī, M. I. (1975). Sunan al-Tirmidhī. Egypt: Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī.

Anīs, I., Muntaṣir, A. H. & Aḥmad, M. K. A. (1972). al-Mu’jam al-Waṣīṭ. Vols. 1& 2. Cairo: Dār al-Ma’ārif.

Avivy, A. L. F. (2018). Jaringan keilmuan Hadis dan karya-karya hadis di Nusantara. Hadis. Vol. 8, No. 16, pp. 63-82.

Che Daud, I. (2001). Tokoh-tokoh ulama’ Semenanjung Melayu (1). Kota Bharu: Majlis Ugama dan Adat.

Daud, H. (2012). Manuskrip Melayu mengenai ubatan dan pengubatan. Jurnal Filologi Melayu, vol.19, 101-115.

Deraman, F. (1997). Karya-karya hadith dalam tulisan jawi. Jurnal Usuluddin, vol. 7, 163-174.

Fathy, A. (2002). Ulama besar dari Patani. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ibn Mājah, A. A. M. (nd.). Sunan Ibn Mājah. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabī.

Ibn Sīnā, A. A. H. (1973). Al-Qanun fi al-Tibb: The canon of medicine of Avicenna. New York, NY: AMS Press.

Ibrahim, N. (2017). Penggunaan bawang merah dan putih dalam rawatan penyakit di bahagian muka dalam manuskrip Melayu. Isu-Isu Semasa Islam & Sains. Nilai: USIM Press.

Ibrahim, N. (2018). Rawatan penyakit mata dalam perubatan Islam dan perubatan Melayu tradisional: Kajian terhadap manuskrip Ṭayyib al-Iḥsān fī Ṭib al-Insān. Prosiding Seminar Serantau Peradaban Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mat Piah, H. (2006). Kitab Tib ilmu perubatan Melayu. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

Mat Piah, H. (2012). Kitab Tib: Malay medicine. The legacy of Malay manuscripts. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

Mat Piah, H. (2017). Kitab Tib dalam konteks pemantapan dan pemerkasaan ilmu dan amalan perubatan Melayu. Prosiding Persidangan Antarabangsa Manuskrip Melayu. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

Mat Piah. H. & Baba, Z. (2014). Kitab Tib MSS 2515 Perpustakaan Negara Malaysia Kajian Teks dan Suntingan. Bangi: Penerbit UKM.

Mohd Shafri, M. A. & Shahdan, I. A. (2017). Malay medical manuscripts heritage from the garden of healing. Kuala Lumpur: The Islamic Manuscript Association & Klasika Media.

Muhammad Fabian, I. (1829). Kiṭāb Ṭib MSS2515. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

Muslim. (2000). Ṣaḥiḥ Muslim. Beirut: Dār al-Ma’rifah.

Syed Abdul Rahman, S. H. & Wan Zakariya, W. F. A. (2017). Kosmologi Kitab Tibb Melayu: Satu penghayatan awal. Jurnal Filologi Melayu, vol. 24, 67-83.

Published
2020-06-01
How to Cite
Ibrahim, N., & Ahmad Shah, F. (2020). Prophetic Medicine in Malay Manuscript: A Brief Study on the 19th Century Kitāb Ṭib Manuscript. HADIS, 10(19), 454-464. Retrieved from http://hadis.kuis.edu.my/index.php/inhad/article/view/79
Section
English