Penghujahan Hadis dalam Keputusan Baḥth al-Masā’il (Perbahasan Masalah Keagamaan) Nahdatul Ulama: Analisis terhadap Hadis-Hadis Bermasalah

Hadith Argument in the Result of Religious Problems Discussions in Nahdatul Ulama: An Analysis of the Problematic Hadiths

  • Faisal Ahmad Shah Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya
  • Badaruddin Haba Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya
Keywords: Hujah, Hadis, Keputusan, Bahth al-Masa’il, Nahdatul Ulama

Abstract

NU (Nahdatul Ulama) yang ditubuhkan pada tahun 1926 adalah salah satu organisasi Islam besar di Indonesia yang berkhidmat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam khususnya warga NU melalui satu proses ijtihad jama’i yang dinamakan Bahth al-Masa’il. Keputusan Bahth al-Masa’il yang ditetapkan sebelum tahun 1992 lebih banyak merujuk kepada pandangan ulama mazhab. Kemudian pada tahun 1992 NU menetapkan perlunya merujuk kepada sumber utama hukum Islam dengan menetapkan metode manhaji, yakni mengikut manhaj ulama mazhab dalam istinbat hukum. Maka sejak tahun 1994, NU sudah banyak menggunakan hadis sebagai hujah dalam fatwanya. Oleh itu, penulis tertarik untuk menganalisis hadis-hadis yang dijadikan hujah dalam keputusan Bahth al-Masa’il tahun 1994-1999 demi mengenal pasti kekuatan hujahnya. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dan data-data dianalisis dengan metode induktif dan deduktif. Dari empat puluh hadis yang dianalisis dalam kajian ini, didapati lapan hadis yang bermasalah. Satu hadis tidak diketahui sumbernya, satu hadis mawdu’, satu hadis daif jiddan dan lima hadis daif.

ABSTRACT

The NU (Nahdatul Ulama), founded in 1926, is one of the largest Islamic organizations in Indonesia that serves to resolve issues faced by Muslims especially those who are NU members through a collective ijtihad process called baḥth al-masā’il (Discussions of Religious Problems). The result of the baḥth al-masā’il that was set before 1992 refers more to the views of the schools of Islamic jurisprudence. Then in 1992, the NU decreed the need to refer to the main source of Islamic law by following the methodology of schools of thought in the istinbat of Islamic law. Since 1994, the NU has used many hadiths as an argument in its fatwa. Therefore, the authors are interested in analyzing the hadiths that were argued in the result of baḥth al-masā’il from the years 1994-1999 to identify the strength of the NU’s argument. This study applies qualitative methods and data were analysed based on the inductive and deductive methods. Out of the forty hadiths analyzed in this study, eight were found to be problematic hadiths. One hadith is unknown, one hadith is fabricated, one hadith is very weak and five hadiths are weak.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Faisal Ahmad Shah, Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya

Dilahirkan pada tahun 1972 di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Pendidikan tinggi beliau bermula dengan ijazah sarjana muda dalam bidang hadith yang diperolehi daripada Universiti Islam Madinah, Arab Saudi pada tahun 1996. Kemudian, beliau kembali ke negaranya dan menyambung pengajian di peringkat Sarjana Pengajian Islam (al-Quran dan al-hadith) daripada Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan berjaya memperolehinya pada tahun 2000. Oleh kerana minat yang tinggi dalam bidang penyelidikan, beliau memutuskan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat doktor falsafah di Universiti Malaya (UM) di bidang hadith dan berjaya memperolehinya pada tahun 2007. Beliau pernah bertugas sebagai pensyarah di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) dari tahun 1998 sehingga 2007. Kini, beliau merupakan Profesor Madya di Jabatan Al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

PM. Dr. Faisal Ahmad Shah telah menjalankan beberapa projek yang berkenaan dengan kajian hadis. Di antaranya adalah kajian mengenai Autoriti Hadith di Malaysia: Kajian Kualiti Penghujahan dan Terjemahan; Pendekatan Kontekstual dalam Memahami Hadith-Hadith Nabi: Tumpuan Kepada Pengamalan Hadith-Hadith Hukum Dalam Konteks Malaysia; Sumbangan Lulusan India dan Pakistan dalam Perkembangan Pengajian Hadith di Malaysia, dsb. Selanjutnya, beliau telah mengarang beberapa buku seperti: Takhrij Hadith: Teknik Pencarian Hadith yang Tepat dan Berkesan, Manāhij al-Muḥaddithīn: Metode dan Pendekatan Sarjana Hadith, dll.

References

Abū Dāwūd. S. A. (2009). Sunan Abī Dāwūd. Beirut: Dār al-Risāla al-ʿĀlamiyya.

Abū Yūsuf. (1979). al-Kharāj. Beirut: Dār al-Maʿrifa.

Abuddin Nata. (2005). Tokoh-tokoh pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Aḥmad bin Ḥanbal. (2001). Musnad Aḥmad bin Ḥanbal. Beirut: Mu’assasat al-Risāla.

Ahmad Zahro. (2001). Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-1999 (Telaah kritis terhadap keputusan hukum Fiqih). Tesis PhD di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Ahmad Zahro. (2004). Tradisi intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999. Yogyakarta, LKIS.

Al-ʿAjlūnī, I. M. (2000). Kashf al-Khafā’ wa Muzīl al-Ilbās, t.tp: al-Maktaba al-ʿAṣriyya.

Al-Albānī, M. N. (1992). Silsilat al-Aḥādīth al-Ḍaʿīfa wa al-Mawḍūʿa wa Athruhā al-Sayyi’ fī al-Umma. Riyadh: Dār al-Maʿārif.

Al-Albānī, M. N. (t.th.). Ḍaʿīf al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr wa Ziyādatuh, t.tp: al-Maktab al-Islāmī.

Al-Asbahānī, A. M. (t.th.). al-Juz’ fīh Aḥādīth Abū al-Zubayr ʿan Ghayr Jābir. Riyadh: Maktabat al-Rashīd.

Al-Asbahānī, A. N. (1994). Musnad al-Īmām Abū Ḥanīfa Riwāyat Abū Nuʿaym. Riyadh: Maktabat al-Kawthar.

Al-Bayhaqī, A. H. (2003). Shuʿab al-Īmān. Riyadh: Maktabat al-Rashīd.

Al-Bukhārī, M. I. (1987). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Cet. 3. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Burhānfūrī, A, H. (1981). Kanz al-ʿUmmāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-afʿāl. Beirut: Mu’assasat al-Risāla.

Al-Dawʿanī, S. M. (2004). Sharḥ al-Muqaddima al-Ḥaḍramiyya, Jeddah: Dār al-Minhāj.

Al-Dhahabī. M. A. (1995). Mīzān al-Iʿtidāl fī Naqd al-Rijāl. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.

Al-Ḥanbalī, M. A. (1982). al-Manār al-Munīf fī al-Ṣaḥīḥ wa al-Ḍaʿīf. Halab: Maktabat al-Maṭbūʿa al-Islāmiyya.

Al-Jarjānī, A. A. (1988). al-Kāmil fī Ḍuʿafā’ al-Rijāl. Beirut: Dār a-Fikr.

Al-Karamī, M. Y. (t.th.). Fawā’id al-Mawḍūʿiyya fī al-Aḥādīth al-Mawḍūʿa. t.tp: Dār al-Warrāq.

Al-Kūfī, I. A. S. (2006). Muṣannaf Ibn Abī Shayba. Jeddah: Dār al-Qibla.

Al-Marghinānī, A. H. A. (1996). al-Hidāya Sharḥ al-Bidāya. Karachi: Idārat al-Qur’ān wa al-ʿUlūm al-Islāmiyya.

Al-Mizzī. A. H. Y. (1982). Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl. Beirut: Mu’assasat al-Risāla.

Al-Mullā, A. M. (1971). al-Asrār al-Marfūʿa fī al-Akhbār al-Mawḍū‘a. Beirut: Mu’assasat al-Risāla.

Al-Mūṣilī, U. B. (1986). al-Mughnī ʿan al-Ḥifẓ wa al-Kitāb. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī.

Al-Quḍā’ī, M. S. (1986). Musnad al-Shihāb. Beirut: Mu’assasat al-Risāla.

Al-Ṣanʿānī, A. R. H. (1982). al-Muṣannaf. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.

Al-Shawkanī, M. A. M. (1986). al-Fawā’id al-Majmūʿa fī al-Aḥādīth al-Mawḍūʿa. Cet. 3. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.

Al-Suyūṭī, J. D. (2003). al-Fatḥ al-Kabīr fī Ḍamm al-Ziyāda ilā al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Suyūṭī, J. D. (t.th.). al-La’ālī al-Maṣnūʿa fī al-Aḥādīth al-Mawḍūʿa. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyya.

Al-Ṭarābulsī, M. K. (1994). al-Lu’lu’ al-Marṣūʿ fī mā lā Aṣl Lah aw bi Aṣlih Mawḍū‘. Beirut: Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyya.

Al-Ṭarābulsī, M. M. A. (2003). Mawāhib al-Jalīl li Sharḥ Mukhtaṣar al-Khalīl. Riyadh: Dār ʿĀlam al-Kutub.

Al-Tirmidhī, M. I. (1975). Sunan al-Tirmidhī. Cet. 2. Kaherah: Maṭbaʿat Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī.

Djohan E. (2010). Pembaruan tanpa membongkar tradisi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Husein Muhammad. (2002). Tradisi istinbath hukum NU: Sebuah kritik. Ed. M. Imdadun. Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa’il. Jakarta: Lakpesdam, 36-46.

Ibn Abī al-Dunyā. A. U. (1988). al-Waraʿ. Kuwait: al-Dār al-Salafiyya.

Ibn al-Athīr, M. M. (1972). Jāmiʿ al-Uṣūl fī Aḥādīth al-Rasūl. Beirut: Maktabat al-Halwanī.

Ibn al-Jawzī, A. A. (1998). Dhamm al-Hawā. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī.

Ibn Ḥajr al-Haytamī. (1983). Tuḥfat al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj. Kaherah: al-Maktaba al-Tijāriyya al-Kubrā.

Ibn Ḥajr. A. A. H. (1986). Taqrīb al-Tahdhīb. Beirut: Dār al-Rashīd.

Ibn Kathīr, I. U. (1998). Tafsīr al-Qur’ān al-ʿAẓīm. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.

Ibn Khuzayma, M. I. (2003). Ṣaḥīḥ Ibn Khuzayma. Cet. 3. t.tp.: al-Maktab al-Islāmī.

Imam Yahya. (2002). Akar sejarah Bahtsul Masa’il: Penjelajahan singkat. Ed. M. Imdadun. Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa’il. Jakarta: Lakpesdam, 2-23.

Latiful Khuluq. (2000). Kebangunan ulama “Biografi KH. Hasyim Asy’ari”. Yogyakarta: LKiS.

Masykur Hasyim. (2002). Merakit negeri berserakan. Surabaya: Yayasan 95.

Muslim. (t.th.). Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār al-Jayl dan Dār al-Āfāq al-Jadīda.

Norsaleha, M. S., Fadilah, Z., & Noor Hafizah, M. (2018). Historiografi liberalisme dalam kalangan masyarakat Barat. Al-Irsyad: Journal of Islamic And Contemporary Issues, Vol. 3, No. 1. 67-79.

PBNU. (2005). Aḥkām al-Fuqahā’: Solusi problematika aktual hukum Islam keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama” (1926-1999). Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama.

PBNU. (2016). Anggaran Dasar NU dalam Hasil-Hasil Muktamar ke-33 NU. Cet. 2. Jakarta: LTN NU.

PBNU. (2016). Hasil-hasil Muktamar ke-33 NU. Cet. 2. Jakarta: LTN NU.

Sahal M. (1994). Nuansa Fiqh sosial. Yogyakarta: Lkis.

Published
2020-06-01
How to Cite
Ahmad Shah, F., & Haba, B. (2020). Penghujahan Hadis dalam Keputusan Baḥth al-Masā’il (Perbahasan Masalah Keagamaan) Nahdatul Ulama: Analisis terhadap Hadis-Hadis Bermasalah. HADIS, 10(19), 465-477. Retrieved from http://hadis.kuis.edu.my/index.php/inhad/article/view/85
Section
Bahasa Melayu