Pendekatan Maqāmāt Abū Ṭālib al-Makkī (W. 386 H.) dalam pencegahan dadah golongan berisiko

Approaches of Maqāmāt Abū Ṭālib Al-Makkī (D. 386 H.) in drug addiction prevention among risk group

  • Rosni Wazir Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia
  • Abur Hamdi Usman Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia https://orcid.org/0000-0001-5179-1648
  • Norsaleha Mohd Salleh Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia
  • Suriani Sudi Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia
  • Abdul Hadi Awang Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia
  • Rosman Syamim Zakwan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia
Keywords: Dadah, Golongan Berisiko, Terapi Psikospiritual, Islam, Abū Ṭālib al-Makkī

Abstract

Permasalahan penagihan dadah dalam masyarakat pada hari ini amat meresahkan meskipun pelbagai kajian dan pendekatan telah diambil untuk menyelesaikan isu ini. Statisitik penambahan penagih dadah baru dan berulang pada saban tahun pula menunjukkan keperluan terhadap penambahbaikan terhadap usaha pencegahan sedia ada. Langkah pencegahan merupakan kaedah mengatasi dadah yang terbaik kerana keberkesanannya serta menjimatkan kos. Tambahan pula, golongan berisiko merupakan golongan yang wajar didekati supaya tidak terjebak dengan gejala yang lebih teruk iaitu penagihan. Terapi psikospiritual Islam merupakan satu kaedah rawatan kerohanian yang berteraskan amalan-amalan Islam dan bersumberkan rujukan ketuhanan. Rawatan ini menfokuskan kepada penyucian jiwa dan pemantapan rohani serta berobjektif mendapatkan keredhaan Allah SWT. Terapi kerohanian yang diterapkan dalam pendekatan psikospiritual Islam mempunyai beberapa faktor pelindung yang dilihat dapat mengatasi faktor risiko dalam golongan berisiko. Pencegahan golongan berisiko ialah dengan mengatasi faktor risiko. Justeru, dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini menghuraikan pendekatan psikospiritual Islam menurut Abū Ṭālib al-Makkī serta disesuaikan dalam membentuk pencegahan dadah golongan berisiko. Dapatan artikel ini menunjukkan pendekatan Abū Ṭālib al-Makkī mengandungi faktor pelindung pegangan agama, daya tahan, jati diri, penghargaan, pengharapan, bersyukur, berdikari, tujuan hidup dan kasih sayang. Oleh demikian, melihat dan menangani isu penagihan dadah berdasarkan pendekatan psikospiritual Islam merupakan alternatif yang mesti diperkasakan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

al-‘Asqalānī, I. H. (1997). Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār al-Ma‘rifa.

Abu Talib, M., et al. (2017). Penilaian Modul Pemulihan Penagih Dadah melalui pendekatan Modul ISRA: satu pendekatan analisis naratif. Jurnal Antidadah Malaysia, 10(1) 15-24.

Ali, J., Hassan, S. & Abdul Karim, N. H. (2009). Kos ekonomi penyalahgunaan dadah. Jurnal Antidadah Malaysia, 6(2).

Anon. (2017). Buku Dasar Dadah Negara. Malaysia: Agensi Anti Dadah Kebangsaan.

Anon. (2018). Laporan Agensi Anti Dadah Kebangsaan 2017. Malaysia: Agensi Anti Dadah Kebangsaan.

Arip, M. A., et al. (2015). Kesan program pencegahan dadah berasaskan modul Pengubahsuaian Corak Pemikiran (PCP) ke atas daya tahan dan kelangsangan dalam kalangan belia berisiko. Jurnal Antidadah Malaysia 9(1) 46-55.

al-Bukhārī, M. (2002). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Fook, C. Y., et al. (2015). Keberkesanan Program Skuad 1Malaysia dalam pencegahan penyalahgunaan dadah di kalangan klien berisiko di komuniti. Jurnal Antidadah Malaysia, 9(1) 33-45.

Ghani, S. A., & Adam, F. (2014). Pemulihan dadah menurut perspektif agama di Malaysia. Jurnal Hadhari, 6(1) 75-85.

al-Ghazālī, A. H. (1964). Al-Munqidh Min al-Ḍalāl. Kaherah: Maktaba al-Miṣriyyah.

Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: implications for substance abuse prevention. Psychological Bulletin, 112(1), 64. DOI: 10.1037/0033-2909.112.1.64.

Hawwā, S. (2000). Tarbiyyatunā al-Rūḥiyyah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Ḥibbān, M. (1993). Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān. Beirut: Mua’ssasah Risāla.

Ibn Kathīr, I. (1990). Al-Bidāyah Wa al-Nihāyah. Beirut: Maktabah al-M’ārif.

Ibn Khallikān, A. (1977). Wafayāt al-A‘yān. Beirut: Dar Sadir.

Ibrahim, F., et al. (2017). Faktor-faktor penyumbang ketahanan diri penagih untuk pulih bebas dadah. e-BANGI, 12(1), 60-74.

Ibrahim, N. (2018). Pengamalan Tarekat Qadiriyyah Wa Naqshabandiyyah dalam tasawuf sebagai rawatan psikospiritual bagi penagihan dadah dan alkohol. Jurnal Qalbu 5(7), 163-190.

Jailani, R. (2015). Integrasi terapi Psikospiritual Islam dalam modul rawatan dan rehabilitasi berasaskan TC Therapeutic Community. Proceeding Prevent 2015, Universiti Sains Islam Malaysia, 98-109.

Jodi, K. H. M., Mohamad, M. A., & Seman, A. C. (2014). Penerapan agama dalam modul psikospiritual dan kesannya terhadap kesihatan spiritual: kajian kes di Kompleks Dar Assaadah. Kuala Lumpur. Jurnal Syariah, 22(1), 107-127.

Khalid, Y. (2008). Psycho-Spiritual therapy approach for drug addiction rehabilitation. Jurnal Antidadah Malaysia, 4, 143-151.

al-Makkī, A. T. (1997). Qut al-Qulūb. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Matokrem, L. (2007). Intervensi dan peranan kaunselor untuk menjana kepulihan klien sepanjang hayat. Jurnal Antidadah Malaysia, 1(1), 97-118.

McAlister, A. L., & Puska, P. (1990). Eight-Year follow-up results of an adolescent smoking prevention program: The North Karelia Youth Project. American Journal of Public Health, 80(1), 78-79. DOI: 10.2105/ajph.80.1.78.

Merbawi, A. M. (2007). Bina Insan menerusi kaedah spiritual: satu tinjauan terhadap pendekatan Inabah. Proceeding Tasawwuf 2007, Jabatan Mufti Negeri Sembilan.

Mohamed, et. al. (2005). Program pendidikan pencegahan dadah SLAD: adakah ia berkesan mencapai matlamatnya? Malaysian Journal of Learning & Instruction, 2, 1-16. DOI: 10.32890/mjli2005.2.0.7576.

al-Mubārakfūrī, A. R. (1996).Tuḥfat al-Aḥwādhī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Muhsin, S. B. (2012). Kaedah psikoterapi berasaskan konsep maqamat: kajian terhadap kitab Qut Al-Qulub Abu Talib Al-Makki. Tesis Sarjana. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Munro, G. & Ramsden, R. (2013). primary prevention: preventing the uptake of drug in drug use in Australian society. Melbourne: Oxford University Press.

Muslim, H. (2006). Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Ihyā’ Turāth ‘Arabī.

al-Nawawī, Y. (1994). Al-Minhāj Fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim. Damsyik: al-Maktab al-Islāmī.

Nazar, M. (2006). Mencegah, merawat & memulihkan penagihan dadah: beberapa pendekatan dan amalan di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publication.

al-Qushayrī, A. K. (2003). Al-Risālah al-Qushayriyyah. Kaherah: Dār al-Khayr.

Roy, P. L., et al. (2019). Risk factors associated with drug resistant focal epilepsy in adults: a case control study. Seizure, 73, 46-50. DOI: 10.1016/j.seizure.2019.10.020.

Ruslan, S. F. (2009). Penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Selangor: Penerbitan Minda.

Shafie, A. R. (2006). Rawatan penagihan dadah: pendekatan kerohanian menggunakan metode thoriqat Qadiriyyah Wa Naqsabandiyyah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Taharem, A. Z. (2004). Menangani penyalahgunaan & penagihan dadah menurut Islam. Rawang: Penerbit Minda Ikhwan.

al-Tirmidhī, M. (1996). Sunan al-Tirmidhī. Beirut: Dār al-Gharb Islāmī.

Wazir, R. (2018). Hadis dan tasawuf: satu sorotan terhadap Sharḥ Al-Taftāzānī ‘Alā Aḥādīth Al-Arba‘īn Al-Nawawiyyah. HADIS, 8(15), 18-36.

al-Yafi’ī, A. (1970). Mirāt al-Jinān Wa ‘Ibrah al-Yaqdhān. Beirut: Mu’assasah al-‘Ālamī li Maṭbu‘ah.

Yusof, M. I., & Saadon, S. A. (2015). Peranan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dalam menangani isu penagihan dadah melalui intervensi kerohanian: kajian pelaksanaan program 2011-2015. Proceeding Prevent 2015, Universiti Sains Islam Malaysia, 37-40.

Published
2020-12-16
How to Cite
Wazir, R., Usman, A. H., Mohd Salleh, N., Sudi, S., Awang, A. H., & Zakwan, R. (2020). Pendekatan Maqāmāt Abū Ṭālib al-Makkī (W. 386 H.) dalam pencegahan dadah golongan berisiko. HADIS, 10(20), 585-596. Retrieved from http://hadis.kuis.edu.my/index.php/inhad/article/view/90
Section
Bahasa Melayu