Perawi Utama Syiah yang Digelar Pendusta: Tinjauan Riwayat Zurārah Bin A’yan dalam Kitab Al-Kāfī

The Main Mainflow of the Shi'a Called Liar: The Narration by Zurārah Bin A’yan in the Book of Al-Kāfī

  • Khairulnazrin Nasir Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya
  • Rahim Kamarul Zaman Department of Aqidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur
  • Muhammad Adam Abd. Azid Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya
Keywords: al-Jarḥ wa al-Ta’dīl, Syiah, Zurārah bin A’yan, al-Kāfī, perawi

Abstract

Perawi adalah individu berperanan dalam meriwayatkan hadis atau cerita. Karakter dan kriteria perawi memberi impak yang signifikan terhadap kandungan riwayatnya. Ilmu al-Jarḥ wa al-Ta’dīl telah menggariskan bahawa krisis integriti paling serius adalah perawi itu digelar sebagai pendusta. Hal ini telah berlaku kepada sejumlah perawi utama bagi riwayat dalam kitab-kitab aliran Syiah. Justeru, makalah ini bertujuan untuk membincangkan tentang status perawi-perawi utama bagi aliran Syiah, yang dituduh sebagai pendusta oleh imam dan ulama al-Jarḥ wa al-Ta’dīl mereka sendiri. Makalah ini juga memilih Zurārah bin A’yan yang dianggap perawi paling utama dan menganalisis riwayatnya dalam kitab al-Kāfī sebagai suatu pensampelan. Metode yang diaplikasikan dalam kajian ini adalah kualitatif berasaskan metode analisis kandungan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara konseptual dan relational. Kajian mendapati bahawa para perawi utama bagi riwayat aliran Syiah telah digelar sebagai pendusta oleh ulama sealiran mereka, termasuklah Zurārah bin A’yan. Kesimpulannya, kuantiti riwayat perawi seperti mereka yang banyak dalam kitab-kitab utama Syiah, seperti al-Kāfī, telah menghilangkan nilai autentiknya, seterusnya melenyapkan kebolehpercayaan terhadap Syiah.      

ABSTRACT

A narrator is a person who plays a role in narrating a hadith, which is also known as a tradition, or story. The character and criteria of a narrator of hadith have a significant impact on the content of their tradition. Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl's pointed out that the most serious integrity crisis concerning Shia narrators is that they are branded as liars, which has happened to several main narrators of the Shia books. This paper aims to discuss the status of the main Shia narrators who have been accused of lying by their own al-Jarḥ wa al-Ta’dīl priests and scholars. This paper selected Zurārah bin A’yan as the primary narrator for study, and analyses his narrations in the book of al-Kāfī as the sample. The method applied in this study is qualitative, based on the content analysis method. The obtained data obtained was then conceptually and relationally analysed. It was found that secular scholars have called the major narrators of Shia throughout the flow of history liars, including Zurārah bin A’yan. In conclusion, many historical narratives such as those found in the majority of Shiite scriptures, such as al-Kāfī, have had their authenticity questioned and doubted, thus eroding the credibility of the Shia.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Khairulnazrin Nasir, Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya

Anak jati kelahiran negeri Kelantan. Memperoleh Ijazah Sarjana Usuluddin di Universiti Malaya (UM) Kuala Lumpur pada 2017 dalam bidang Usuluddin (al-Hadith) dengan disertasi bertajuk Kepercayaan Animisme Menurut Perspektif Sunnah: Kajian Terhadap Imam dan Remaja di Pitas, Sabah. Beliau juga memegang dua Ijazah Sarjana Muda; pertama dalam bidang al-Quran dan al-Qiraat daripada Maahad Qiraat Khazindarah, Shoubra, Mesir pada 2008 dan  kedua Ijazah Sarjana Muda al-Hadith dan Pengajian Islam dari Fakulti al-Hadith, Universiti Islam Madinah, Arab Saudi. Beliau banyak menulis artikel jurnal, kertas kerja dan dibentangkan di seminar-seminar kebangsaan dan antarabangsa. Penulisan beliau merangkumi bidang pengajian al-Quran, al-Hadith dan akidah. Kini bertugas sebagai pensyarah di Jabatan Usuluddin, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Nilam Puri Kota Bharu Kelantan. Beliau boleh dihubungi pada alamat e-mel: khairulnazrin19@gmail.com

References

Ali Muḥyī. (2017). Zurārah bin A’yan wa Marwiyyatuh fī Kitāb al-Kāfī Dirasat Taḥliliyyah. Majallah Kuliyyat al-Fiqh. 12(12).

Abdul Mukti, M., Zainal Abidin, A., & Mokhtar, M. (2017). Iḥsān Ilahī Ẓahīr dan Kritikannya terhadap Akidah al-Imāmah. Jurnal Usuluddin, 45(2), 1-18.

Abdul Rahman, M., & Hamat, M. (2018). History of the Syiah and Its Main Utility. Al-Muqaddimah: Journal Of Postgraduate Studies In Islamic History and Civilization, 6(2), 57-70.

Abdul Sukor, A. (1995). Hadis Sahih dan Mutawatir: Satu Perbandingan Antara Sunni dan Syi'ah Imamiyyah. Jurnal Usuluddin, 2, 87-95.

Abidin, Z. (2006). Syi’ah dan Sunni Dalam Perspektif Pemikiran Islam. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 3(2), 117-128.

Akib, N. (2009). Kesahihan Sanad Dan Matan Hadits: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial. Shautut Tarbiyah, 15(1), 102-119.

Al-‘Asqalānī, Aḥmad bin Ḥajar. (2002). Lisān al-Mizān. Beirut: Dār al-Bshāir al-Islamiah.

Al-‘Āmilī, Muḥammad al-Ḥasan al-Ḥurr. (t.t). Wasāil al-Shī'ah. Qom: Muassasat Āli al-Bayt li Iḥyā' al-Turāth.

Al-Baghdādī, 'Abd al-Qāhir Ṭāhir. (1977). Al-Farq Bayn al-Firaq. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah.

Al-Bākistānī, Iḥsān Ilāhī Ẓahīr. (1979). Al-Sunnah wa al-Shī'ah. Lahore: Idārat Turjumān al-Sunnah.

Al-Dhahabī, Muḥammad Aḥmad Uthmān. (1963). Mizān al-I'tidāl fi Naqd al-Rijāl. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Al-Dhahabī, Muḥammad Aḥmad Uthmān. (1967). Dīwān al-Ḍu'afā' wa al-Matrūkīn. Makkah: Maktabat al-Nahḍah al-Ḥadīthah.

Al-Ḥāirī, Muḥammad 'Ali. (1982). Jāmi' al-Ruwāh. Qom: Maktabat Āyat Allāh al-Uẓmā al-Mar'ashī al-Najafī.

Al-Ḥillī, al-Ḥasan 'Ali Dāwūd. (1972). Kitāb al-Rijāl. Najaf: al-Maṭba'ah al-Ḥayriyyah.

Al-Ḥillī, al-Ḥasan Yūsuf. (1968). Khulāṣat al-Aqwāl fī Marifat al-Rijāl. Qom: Muassasat Nashr al-Faqāhah.

Ali, M. A. M., Ibrahim, M. N., Usman, A. H., Nazri, M. A., & Kadir, M. N. A. (2015). Al-Jarh Wa Al-Ta’dil (Criticism and Praise): It’s Significant in the Science of Hadith. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(2 S1), 284.

Al-Jazāirī, 'Abd al-Nabiyy. (1901). Ḥāwi al-Aqwāl fī Ma'rifat al-Rijāl. Qum: Riyāḍ al-Nāṣirī.

Al-Khū'ī, al-Sayyid Abū al-Qāsim (t.t). Mujam Rijāl al-Ḥadīth. Najaf: Muassasat al-Imām al-Khū'ī al-Islāmiah.

Al-Munawwar, S. A. H., Mustaqim, A., & Wurud, A. (2000). Studi Kritis Hadis Nabi: Pendekatan Sosio-Historis-Kontektual. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Mūsawī, ‘Abd al-Ḥusayn. (t.t). Al-Murāja'āt. Tehran: Muassasat Dār al-Kitāb al-Islāmī.

Al-Najāshī, Aḥmad 'Ali. (2010). Rijāl al-Najāshi. Beirut: Sharikat al-A'lamī.

Al-Qafārī, Nāṣir bin ‘Abd Allāh dan Nāṣir bin ‘Abd al-Karīm al-‘Aql. (1992). Al-Mūjaz fī al-Adyān wa al-Madhāhib al-Mu‘āṣarah. Riyadh: Dār al-Ṣamī‘ī

Al-Rāzī, Ibn Ābī Ḥātim. (1952). Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl. Beirut: Dār Iḥyā'; al-Turāth al-'Arabī.

Al-Ṭusī Muḥammad al-Ḥasan (2006). Rijāl al-Kishshī. Qum: Muassasah al-Nashr al-Islāmī.

Al-Ṭusī Muḥammad al-Ḥasan. (t.t). Al-Fahrasat. Najaf: al-Maktabah al-Murtaḍawiah.

Al-'Uqaylī, Muḥammad 'Umar. (1984). Kitāb al-Ḍu'afā' al-Kabīr. Beirut: Dār al-Maktabah al-'Ilmiah.

Al-Wādi'ī, Muqbil Hādī. (2004). Al-Muqtarah fī Ajwibat Ba'ḍ Asilat al-Muṣṭalaḥ. Sanaa: Dār al-Āthār.

Al-Zarkalī, Kahyr al-Dīn Maḥmūd. (2002). Al-Alām. Beirut: Dār al-Ilm li al-Malāyīn.

Deraman, F. (2001). Ilmu Takhrij al-Hadith: Pengertian, Sejarah dan Kepentingannya. Jurnal Usuluddin, 14, 55-64.

Hj. Sulaiman, Ishak. (1997). Konsep Perawi al-Sahabah dan Perbahasan di Sekitarnya. Jurnal Usuluddin, 5, 63.

Idri, I. (2010). Kritik Hadith dalam Perspektif Studi Kontemporer. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 4(2), 261-279.

Irham, M. (2011). Sejarah dan Perkembangan Kritik Matn Hadis. Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith, 1(1), 96-112

Itmam, M. S. (2013). Pemikiran Islam Dalam Perspektif Sunni Dan Syi’ah. Jurnal Penelitian, 7(2).

Jayadi, M. (2015). Perkembangan Literatur Hadis pada Masa Awal Islam. Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan, 3(1), 65-78.

Kawthar Ḥasan. (2010). Zurarah bin A’yan (150 H/ 767 M) Masiratuh wa Atharuh al-‘Ilmī. Majallah Jamiat Karbala’. 8(3), 105-114.

Kawthar Ḥasan. (2010). Zurarah bin A’yan (150 H/ 767 M) Masiratuh wa Atharuh al-‘Ilmī. Majallah Jamiat Karbala’. 8(3), 105-114.

Luthfi, K. M. (2015). Kritik Matn Sebagai Metode Utama dalam Penelitian Kesahihan Hadis Nabi. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 4(2), 199-224.

M. M. Hamdiah Ṣālih Dali. (2008). Zurah bin A’yan wa Ishāmātuh al-‘Ilmiyyah fī al-Turāth al-Islāmī. Majallah Kuliyyat al-Islāmiyyah al-Jāmiah. 4, 171-205.

Ma'ani, B. (2010). Al-Jarh wa Al-Ta’dil: Upaya Menghindari Skeptis dan Hadis Palsu. Media Akademika, 25(2)

Mas’od, M., & Hamat, M. (2018). Analisis Definisi Sahabat Dalam Beberapa Karya Syiah Melayu. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 20(1), 1-40.

Mas’od, M., & Hamat, M. (2019). Pemikiran Skeptikal Syiah Terhadap Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah Dalam Karya-karya Syiah Melayu: Satu Kritikan. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 21(1), 1-52.

Mas'od, M., & Hamat, M. (2018). Doktrin Permusuhan antara Sahabat dan Ahl al-Bayt dalam Karya-karya Syiah Berbahasa Melayu. Al-Basirah Journal, 8(2), 23-40.

Maswara, H. (2017). Kritik Matan Hadis Di Kalangan Sahabat. Tahkim, 9(2).

Materu, R. D. (2011). Kesahihan Sanad Hadis (Kombinasi Metode Analisis Isnad Kesarjanaan Muslim Dengan Non-Muslim) Validity of Sanad Hadith {Combination Method of Analysis of Moslem Isnad Scholarship With Non-Moslem. Al-Qalam, 17(1), 82-92.

Mulyono, S. (2012). Pergolakan Teologi Syiah-Sunni: Membedah Potensi Integrasi dan Disintegrasi. Ulumuna, 16(2), 245-278.

Muna, A. C. (2013). Analisa Matan Beragam Versi: Rekonstruksi Terhadap Metode Muhadditsûn. Jurnal Penelitian, 6(2).

Munir, M. (2016). Kajian Hadits Dalam Pandangan Sunni dan Syi’ah: Sebuah Perbandingan. Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam, 1(2), 95-123.

Muslih, M. K. (2012). Pandangan Syi’ah Tentang Sahabat Nabi SAW. Journal of Religious Studies and Islamic Thought, Kalimah, 11(1), 2-15.

Nadhiran, H. (2014). Kritik Sanad Hadis: Tela'ah Metodologis. Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah, 15(1), 91-109.

Nasution, A. H. (2018). Kritik Konsep Hadis Shahih dalam Perspektif Syi’ah. Jurnal Penelitian Medan Agama.

Newman, A. J. (2013). The Formative Period of Twelver Shi'ism: Hadith as Discourse Between Qum and Baghdad. Routledge.

Nisa, K. M. (2017). Hadis di Kalangan Sunni (Shahih Bukhori) dan Syi’ah (Al-Kafi Al-Kulaini). An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya & Sosial, 3(2), 179-231.

Sardar Damiral. (2013). Ulūm al-Ḥadīth Bayn Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah wa al-Shī’ah al-Imāmiah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Sunusi, S. (2013). Masa Depan Hadis dan Ulum Hadis. Jurnal al-Hikmah, 14(1), 65-81.

Ulum, B. (2013). Telaah Kritis Periwayatan Hadits Syiah Studi Komparatif Syiah-Sunni (Tesis Kedoktoran (Ph.D), Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Ulum, B. (2016). Mengkritisi Hadits Syi’ah. El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 6(1), 1-14.

Ulum, B., & Zainudin, M. Z. (2013). Analisis Kritis Metodologi Periwayatan Hadits Syiah (Studi Komparatif Syiah-Sunni). Profetika: Jurnal Studi Islam, 14(2), 139-147.

Vahidnia, F., Naqizadih, H., & Raisian, G. (2014). Shi'a Rijali Views of Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab al-Zuhri. Journal of Shi'a Islamic Studies, 7(1), 5-21.

Zahir, Ihsan Ilāhī. (1974). Al-Shi’ah wa al-Sunnah. Lahore, Idarat Turjuman al-Sunnah.

Published
2020-06-01
How to Cite
Nasir, K., Kamarul Zaman, R., & Abd. Azid, M. A. (2020). Perawi Utama Syiah yang Digelar Pendusta: Tinjauan Riwayat Zurārah Bin A’yan dalam Kitab Al-Kāfī: The Main Mainflow of the Shi’a Called Liar: The Narration by Zurārah Bin A’yan in the Book of Al-Kāfī. HADIS, 10(19), 487-496. https://doi.org/10.53840/hadis.v10i19.101
Section
Bahasa Melayu