Penggunaan Hadis-hadis Mardud Dalam Ceramah Peristiwa Israk Dan Mikraj di Negeri Melaka

  • Wahyu Hidayat Abdullah UPSI
Keywords: Israk dan Mikraj; Takhrij al-Hadith; Hukm ‘Ala al-Hadith; Maqbul; Mardud;

Abstract

Israk dan Mikraj merupakan peristiwa yang tidak asing lagi bagi masyarakat Islam khususnya di umat Malaysia sebagai mengingati peristiwa penting baginda Rasulullah SAW. Ia mengandungi perjalanan rahsia yang hanya diberitakan oleh baginda SAW dalam hadis-hadisnya yang telahpun sabit. Perjalanan rahsia baginda Rasulullah SAW ini menarik perhatian perhatian hingga tersebarnya periwayatan yang palsu berkaitan dengan ini. Oleh yang demikian, kertas kerja ini bertujuan menganalisis penggunaan hadis-hadis Rasulullah SAW yang diklasifikasi sebagai mardud yang digunakan oleh tenaga pengajar yang terpilih dalam sesi ceramah Israk dan Mikraj di negeri Melaka. Pendekatan metode kualitatif melalui kaedah analisis dokumentasi digunakan untuk mendapatkan maklumat berkaitan sumber dan kedudukan hukum berdasarkan metodologi Takhrij al-Hadith dan al-Hukm ‘Ala al-Hadith. Dapatan kajian menunjukkan sebanyak 31 hadis Rasulullah SAW dikenalpasti digunakan dalam dua belas (12) sesi ceramah Israk dan Mikraj. Hasil kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhan terdapat sebanyak 48% yang digunakan dalam ceramah Israk dan Mikraj bertaraf maqbul. Manakala 33% buah hadis dinilai sebagai mardud. Kajian turut mendapati 19% hadis masih tidak dikenalpasti sumber. Kesimpulan daripada kajian ini, terdapat kepelbagaian status dan kedudukan hadis dalam ceramah Israk dan Mikraj telah digunakan. Kepelbagaian sumber rujukan merupakan salah satu kriteria dalam nilai sesebuah hadis yang digunakan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Rujukan
[1] Al-Quran al-Karim.
[2] Abdullah Ishak. (1995). Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.
[3] Abu Ghudah Abdul Fattah. (1984). Lumahat Min Tarikh al-Sunnah wa Ulum al-Hadith.Beirut: Maktab al-Matbu’ah al-Islamiyah.
[4] Ahmad bin Hanbal. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Shaybani. (2001). Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.
[5] Al-Bazzar. Abu Bakar Ahmad bin A’mru bin Abd al-Khaliq bin Khalad bin Ubaidullah al-Itki. (1988). Musnad al-Bazzar al-Masyhur Bi Ismi al-Bahr al-Zakkhar. Tahqiq: Mahfuz al-Rahman Zainullah, ‘Adil bin Sa’ad dan Sabri Abdul Khaliq al-Syafi’i. Madinah: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hukum.
[6] Al-Tirmizi. Muhammad bin Isa bin Thawrah bin Musa bin al-Dahak. (1975). Sunan al-Tirmizi, Mesir: Syarikah Maktabah wa Matbua’h Mustafa al-Babi al-Halabi.
[7] Al-Razi. Abu Zur’ah (1982). Abu Zur'ah al-Razi. wa Juhuduhu fi al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma'a Tahqiq al-Du'afa'. Mesir: Maktabah al-Iskandariah.
[8] Al-‘Asqalani. Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibn Hajar. (2006). Tahzib al-Tahzib, India: Matba’ah al-Ma’arif al-Nizamiyah.
[9] Al-‘Asqalani. Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibn Hajar. (2002). Taqrib al-Tahdzib, Riyadh: Dar al-‘Asimah.
[10] Al-Bayhaqi. Ahmad bin al-Hasan bin Ali bin Musa al-Husraujirdi al-Khurasani. (1988). Dala’il al-Nubuwah Pentahqiq : Dr. Abdul Mu’ti al-Qala’ji. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
[11] Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. (1993). Zilal al-Jannah, Beirut: Maktabah al-Islami. Jld.1 Hlm.306.
[12] Al-Haythami. Abu al-Hasan Nuruddin Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman. (1994). Majma’ al-Zawa’id wa Manba’ al-Fawaid. Maktabah al-Qudsi-Kaherah.
[13] Al-‘Ijli. Ahmad bin Abdullah Salih al-Kufi. (1985). Ma’rifah al-Thiqah min al-Rijalahli ‘Ilm wa al-Hadith wa min al-Dhua’fa’ wa Zikr Mazahibim wa Akhbarihim. Madinah al-Munawwarah.
[14] Al-Ilbiri Al-Qurtubi. Abdul Malik bin Habib bin Habib bin Sulaiman bin Harun al-Salmi al-Ilbiri (1992), Tahqiq: Abdul Majid Tarki, Adab al-Nisa’ al-Mawsum bi Kitab al-Inayah wa al-Nihayah. Dar al-Arab al-Islami.
[15] Al-Mizzi. Yusuf bin Abdul Rahman bin Yusuf. (1980). Tahzib al-Kamal Fi Asma’ al-Rijal. Tahqiq: Dr Bashar ‘Awwadh. Beirut: Muassasah al-Risalah.
[16] Al-Nasa’i. Abu Abdul Rahman Ahmad bin Shuayb bin Ali al-Khurasani. (1986) Al-Mujtaba Min as-Sunan al-Sughra Li al-Nasa’i. Halab: Maktab al-Matbu’at al-Islamiyah.
[17] Al-Qurtubi. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Ansori al-Khazraji, (1992). Al-Jami’ Li Ahkam al-Quran (Tafsir al-Qurtubi). Kaherah: Dar al-Kutub al-Misriah.
[18] Al-San’ani. Abd al-Razzaq Ibn Hammam Ibn Nafiʼ al-Jumairi al-Yamani. (1999). Tafsir Abd Al-Razzaq al-Sanʽani, Dar al-Kutb al-Ilmiah-Beirut.
[19] Al-Suyuti. Abdul Rahman bin Abi Bakar, Jalaluddin. (1996). Al-Lalali’ al-Mawdhu'ah fi al-Ahadith al-Mawdhua'h. Tahqiq: Abu Abdul Rahman Solah bin Muhammad bin 'Uwaidhah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.
[20] Al-Tabarani. Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Muthir al-Lakhmi al-Syami. (2002) Abu al-Qasim. Al-Mu’jam al-Ausath. Dar al-Haramain-Kaherah.
[21] Al-Tabari. Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib al-Amali Abu Ja’far al-Tabari. (2000). Jami’ al-Bayan Fi Ta’wil al-Quran. Mu’asasah al-Risalah.
[22] Al-‘Uqayli. Abu Jaafar Muhammad bin Amru bin Musa. (1984). Dhu’afa’ al-Kabir. Tahqiq: Abdul Mu’ti Amin Qal’aji. Beirut: Dar al-Maktabah.
[23] Al-Zahabi, Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman, (1963). Mizan Al-I’tidal Fi Nuqd Al-Rijal. Tahqiq:Ali Muhammad al-Bajawi. Dar al-Ma’rifah Li al-Taba’ah Wa al-Nashr, Beirut -Lubnan.
[24] Al-Zahabi, Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman. (2006). Siyar al-A’lam al-Nubala, Dar al-Hadith-Kaherah. Cetakan Ketiga.
[25] Al-Zahabi, Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman. (2000). Al-Kaba’ir. Beirut: Dar al-Nubuwwah al-Jadidah.
[26] Al-Zubayri. Abu Bakar Muhammad bin Basyr bin Abdullah al-‘Askari. (2004), Fawa’id Abi Bakar al-Zubayri, Manuskrip dalam lama web. Jawami’ al-Kalim.
[27] Bin Baz. Abdul Aziz bin Abdullah. (2010). Tuhfah al-Karimah fi Bayan al-Ahadith al-Mawdhuah wa al-Dha’ifah, Arab Saudi: Dar al-Asalah al-Hadir.
[28] Gordon F. Fielding, 1974. Geography as Social Science, Harper & Row, Hlm.133.
[29] Ibn Abi Hatim, Abu Muhammad Abdul Rahman bin Muhammad bin Idris bin Mundzir al-Tamimi al-Hanzali al-Razi (1998). Tafsir al-Quran al-Azim, Arab Saudi: Maktabah Nizar Mustafa bin Baz.
[30] Ibn Abi Hatim, Abu Muhammad Abdul Rahman bin Muhammad bin Idris bin Mundzir al-Tamimi al-Hanzali al-Razi. (1952). Al-Jarh wa al-Ta'dil. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath.
[31] Ibn Hibban. Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muaz bin Ma’bad, at-Tamimi al-Darimi al-Bustani. (1973). Al-Thiqat li Ibn Hibban, Da’irah al-Ma’arif al-Uthmaniyah.
[32] Ibn Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muaz bin Ma’bad, al-Tamimi al-Darimi al-Bustani. (1993). Sahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balbaan, Beirut: Mu’assasah al-Risalah.
[33] Ibn Kathir. Abu al-Fid’a Isma’il bin ‘Umar bin Kathir al-Qurasyi al-Dimasyqi. (2000). Tafsir al-Quran al-Azim. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
[34] Ibn Kathir. Abu al-Fid’a Isma’il bin ‘Umar bin Kathir al-Qurasyi al-Dimasyqi. (1976). Al-Sirah Al-Nabawiyyah (Min al-Bidayah wa al-Nihayah Li Ibn Kathir). Tahqiq: Mustafa Abdul al-Wahid. Beirut: Dar al-Ma’rifah Lil Tibaa’h Wa al-Nasyr Wa al-Tawzi’.
[35] Ibn Majah. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Rabi’i bin Majah Al-Qazwini Al-Hafiz. (1993). Tahqiq: Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi Sunan Ibnu Majah, Mesir: Dar Ihya al-Kutub Al-Arabiyah.
[36] Mohd Sheffie Abu Bakar. (1991). Metodologi Penyelidikan: Untuk Ekonomi Dan Bidang-Bidang Berkaitan Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
[37] Mohd Fariz bin Abdul Aziz. (2015). Analisa Hadith Isra’ Mikraj Riwayat Anas Bin Malik R.A Di Dalam Sahih Bukhari. Jabatan Pengajian Am, Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dungun, Terengganu.
[38] Mohd Roslan Mohd Nor, et. al. (2008).“Madrasah System in Malaysia: Its Contribution and Challenges” International Conference on Islamic Area Studies, anjuran National Institute of Humanities, Japan & Asia Europe Institute, Malaysia, 22-24 November 2008.
[39] Muhammad Fairuz bin A. Adi, Mohd Khafidz bin Soroni, et.l (2016). Kaedah Pengajaran Tenaga Pengajar Hadis Di Masjid-Masjid Negeri Selangor. E-Proceeding of the 1st INHAD International Muzakarah & Mu’tamar on Hadith 2016 (e-ISBN 978-967-0850- 45-0).Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).
[40] Muhammad Fauzi Mohd Amin, (2011). Dirasat 'An Khatr al-Ahadith al-Mawdhu'ah. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.
[41] Muhammad Abu Layth Khayr al-Abadi. (2001). ‘Ulum al-Hadith Asiluha wa Mua’siruha. Bangi: Dar al-Syakir.
[42] Muhammad Hazmi. (2018). Personal Interview 28 Febuari 2018Beliau adalah Pegawai Penyelaras Masjid, Pejabat Agama Daerah Alor Gajah, Melaka.
[43] Noraini Idris. (2010). Penyelidikan dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.
[44] Ramlah Adam. (1991). Maktab Melayu Melaka 1900-1922. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
[45] Shaykh Saduq. Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawaih al-Qummi, (1984). ‘Uyun Akhbar Al-Ridha, Mu’assasah al-A'lami lil Matbu'at.
[46] Syed Arabi Idid. (1992). Specifying a Target Population: The Case of The Malaysian Public Relations Practitioners. Jurnal Komunikasi; Malaysian Journal of Communication, 8.pp.131-140. ISSN 0128-1496.
Internet
[47] Portal Yayasan Dakwah Islam Malaysia. http://www.yadim.com.my/v2/ustaz-selebriti-jangan-sebar-hadis-palsu/
[48] Maulana Asri Yusof (2017), Kepalsuan Kisah Israk dan Mikraj Dari Rumah Ummu Hani'. Febuari 8, 2017, http://www.darulkautsar.net/darulkautsar-net/pemurnian-sejarah/zaman- rasulullah/kepalsuan-kisah-isra-miraj-dari-rumah-ummu-hani.html
Published
2022-06-30
How to Cite
Abdullah, W. H. (2022). Penggunaan Hadis-hadis Mardud Dalam Ceramah Peristiwa Israk Dan Mikraj di Negeri Melaka. HADIS, 12(23), 12-24. https://doi.org/10.53840/hadis.v12i23.166
Section
Bahasa Melayu