Strategi Nabi SAW Menangani Penularan Penyakit yang Mencapai Tahap Pandemik

Strategi Nabi SAW Menangani Penularan Penyakit

Keywords: Kaedah, al-lsunnah, penyakit, wabak, berjangkit

Abstract

Penyakit berjangkit merupakan penyakit sangat merbahaya dan menjadi masalah besar bagi seluruh penduduk di seluruh dunia. Penyakit yang telah mencapai tahap pandemic mempunyai kadar penularan yang sangat pantas keseluruh dunia serta boleh menjangkiti sesiapa tanpa terkecuali. Walaupun pada awal Islam Rasulullah SAW telah memberi tunjuk ajar cara menanganinya, namun masih ramai masyarakat Islam yang belum memahami dan mengamalkan kaedah tersebut dengan baik. Kajian ini bertujuan bagi meneroka dan menjelaskan beberapa kaedah Rasulullah semasa menangani merebaknya jangkitan wabak Taun dan Kusta kepada masyarakat ketika itu. Kajian ini menggunakan metodologi analisis dokumen dengan tumpuan kajian mengenai pendekatan Rasulullah SAW menangani dan mengawal merebaknya jangkitan wabak tersebut. Antara kaedah tersebut adalah; larangan memasuki kawasan yang terkena wabak serta larangan keluar darinya, sentiasa kekal tinggal di rumah, bersabar atas ketentuan Allah SWT, tidak menemui mereka yang terjangkiti pesakit, menjaga penjarakan, berikhtiar mencari kesembuhan dan yakin bahawa setiap penyakit ada ubatnya. Pengajaran dan tunjuk ajar Baginda SAW ini diharapkan sebagai panduan umat Islam ketika menghadapi jangkitan penyakit pandemic dari semasa ke semasa

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, al-Imam al-Hāfiz. 1995. Al-Musnad. Tahqīq Ahmad Muhammad Shākir. Kaherah: Dar al-Hadīth.

al-cAsqalānī, Ibn Hajar. 2000/1421H. Fath al-Bārī Sharh sahih al-Bukhārī. Tahqīq: cAbd Qadir

Shaybah al-Hamdi. Bayrut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-cAyni, Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud ibn Ahmad. 2001. cUmdah al-Qari. Bayrut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyyah

Al-Athir, Ali bin Muhammad bin Abdul Karim. 1987. Al-Kamil fi al-Tarikh. Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah.

al-Bukhārī, al-Imam al-Hāfiz Abi cAbd Allah Muhammad ibn Ismācīl.1400 H. al-Jāmic al- Sahih.

Kaherah: al-Matbacah al-Salafiyy

Al-Dhahabi, Muhammad bin Muhammad Uthman. 1982. Siyar A’lam al-Nubala. Beirut. Muassasah al-

Resalah.

Hamid Ashraf et. al 2020.Fighting pandemics: Inspiration from Islam. Journal of the Pakistan Medical

Association, May 2020, Volume 70, Issue 5, 153-156

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. 1998. Zad al-Macad. Bayrut: Muassasah al-Resalah. 4:36

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. 2012. al-Tibb al-Nabawi. Riyad: Dar al-Salam.

Al-Imam Syihab al-din Ahmad bin Muhammad al-Qastalani. 1996, Irsyad al-Syari li Sharh Sahih al-

Bukhari. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Majah, al-Imām Abī cAbd Allah Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwayn. 1998. Sunan Ibn Mājah.

Tahqīq Bashār cAwwād. Bayrut: Dar al-Jayl.

Kamus Dewan. 2010. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. edisi kelapan.

Karmani. 1981. Sahih al-Bukhārī bi Sharh al-Karmani. Beirut: Dar al-Ihya al-Turath al-Arabi.

Al-Kashmiri, Muhammad Anuar ibn Muazzam Shah. 2005. Faid al-Bari ‘Ala Sahih al-Bukhari. Beirut:

Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Lawrence Conrad, “Tāʿūn and Wabāʾ: Conceptions of Plague and Pestilence in Early Islam,” Journal

of the Economic and Social History of the Orient 25, no. 3 (1982): 292

Michael S. Rosenwald, “History’s Deadliest Pandemics, from Ancient Rome to Modern America,” The

Washington Post, 30 Julai 2020, Miquel Porta, ed., A Dictionary of Epidemiology, 6th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2014), 93, 209

Muhammad ibn Syeikh al-Allamah Ali bin Adam bin Musa. 2014. Bahr al-Muhit al-Thajjaj Sharh Sahih

Imam Muslim. Kaherah: Dar Ibn Hazm.

Muhammad Othman Najati. 2006. al-Hadith al-Nabawi wa ilm al-Nafs. Cairo:Dar al- Suruq.

Muslim, al-Imām al-Hāfiz Abi al-Husayn Muslim ibn al-Hajāj al-Naysābūrī. 2006. Al-Jāmic al-Sahih.

Riyād: Dar al-Taybah

Mustafa Daib al-Bugha & Muhyidin Misto. 2007. Al-Wafi Sharh Arbaín al-Nawawi. Damaskus. Dar

al-Kalim al-Tayyib.

Musa Shahin Lasin. 2002. Fath al-Muním Sharh Sahih Muslim. Kaherah: Dar al-Shuruq.

Al-Munawi, Muhammad Abd al-Rauf. 1972. Fayd al-Qadir Sharh al-Jamic al-Saghir. Bayrut: Dar al-

Macrifah.

Al-Nawawī, Muhyi al-Din Yahya bin al-Sharaf. 1994. Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi. Kaherah:

Muassasah Qurtubah.

al-Nasā’ī, Abī cAbd al-Rahman ibn Shucayb. 1417 H. Sunan Al-Nasā’ī. Tahqīq al-Albanī. Riyād: Maktabah al-Macārif.

Syihabuddin Abi Hafs Umar bin Ali. 2008. Al-Tawdih li Sharh Jami; al-Sahih. Qatar: Wuzarat al-

Awqaf wa al-Syu;un al-Islamiyyah

al-Tirmidhī, al-Imām al-Hāfiz Muhammad ibn cIsā Ibn Sawrah. 1417 H/1987. Sunan al-Tirmidhī.

Tahqīq al-Albanī. Riyad: Maktabah al-Macārif.

Al-Zarqa, Syeikh Ahmad ibn Syeihk Muhammad. 1989. Sharh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. Damsyik: Dar

al-Qalam.

Astroawani (2021) http://www.astroawani.com/berita-dunia/trivia-ini-5-wabak-paling-dahsyat-dalam-sejarah-manusia-238709 (Diakses pada 18 November 2021)

Worldometers (2022) https://www.worldometers.info/coronavirus/(Diakses pada 23 Februari 2022)

Who (2021) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (Diakses pada 10 September 2021)

Washingtonpost (2021) https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/local/retropolis/coronavirus-deadliest-pandemics/ (Diakses pada 27 Ogos 2021)

Published
2022-06-26
How to Cite
Muhammad Masruri, Kirin, A., Faisal Husen Ismail, Che Adenan Mohamad, Imam Tabroni, & Nik Kamal Wan Mohamad. (2022). Strategi Nabi SAW Menangani Penularan Penyakit yang Mencapai Tahap Pandemik: Strategi Nabi SAW Menangani Penularan Penyakit . HADIS, 12(23), 25-33. https://doi.org/10.53840/hadis.v12i23.178
Section
Bahasa Melayu