Penyebaran Hadis Palsu Dalam Penerbitan Di Malaysia Dan Kesannya Kepada Masyarakat

DISTRIBUTION OF FALSE HADITH IN PUBLICATIONS IN MALAYSIA AND ITS EFFECT ON SOCIETY

Keywords: Hadis Palsu, Penerbitan, Malaysia, Masyarakat

Abstract

Dalam sejarah Islam perbahasan tentang hadis palsu (mawḍū‘) telah berlangsung sejak dari timbulnya pemalsu-pemalsu hadis. Usaha untuk menjaga hadis Rasulullah SAW telah dilakukan oleh para ulama sepanjang zaman sehingga kini. Namun persoalan tentang hadis palsu tetap menjadi polemik apabila masih didapati riwayat-riwayat sintetik tersebar dalam masyarakat melalui penerbitan buku-buku, informasi dari media sosial melalui penulisan sebahagian penulis yang masih menggunakan dalil-dalil tanpa dinyatakan sumber dan hukum hadis tersebut. Situasi ini menyumbang kepada penyebaran hadis palsu dalam masyarakat. Kajian ini adalah kajian kualitatif melalui pengumpulan data daripada kitab-kitab hadis dan artikel jurnal yang berkaitan. Dapatan kajian menunjukkan meskipun penyebaran hadis palsu dilihat terkawal dalam penerbitan, namun ia tetap berpotensi mengelirukan masyarakat dan mencalarkan kesucian hadis. Ketika media sosial mutakhir ini menjadi medium penting sebaran maklumat, kebanyakan masyarakat lebih cenderung mendapatkan informasi sekali gus mudah untuk menyebarkannya. Implikasinya masyarakat tidak mengambil cakna berkaitan status sesuatu hadis sehingga amalan-amalan yang tiada sandaran daripada Rasulullah SAW semakin berleluasa. Walhal, Islam amat menitikberatkan penggunaan dalil-dalil yang sahih agar suatu penyampaian benar kepada pendengar. Rujukan, semakan dan penggunaan sesuatu ungkapan yang disandarkan kepada hadis dalam penerbitan di Malaysia perlu diteliti serta dipastikan sumbernya bagi menjamin keabsahan maklumat. Usaha untuk memastikan sifar hadis palsu dalam masyarakat tidak hanya tertumpu kepada medium penerbitan dan media sosial sahaja, tetapi ia merangkumi penyebaran maklumat tentang bahaya hadis palsu kepada masyarakat agar maklumat yang sampai kepada mereka adalah sebuah kebenaran yang pasti. Usaha ini dapat memelihara masyarakat Islam daripada termasuk dalam golongan yang diancam dengan balasan azab neraka kelak.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Abur Hamdi Usman, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Dr. Abur Hamdi Usman, a native of Indonesia, received his graduate and doctoral degrees from the Theology and Philosophy Department, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Currently, he is Assistant Professor of Dakwah and Usuluddin, Faculty of Islamic Civilization Studies at the Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia. He has published numerous books and refereed articles on Theology, Quranic exegesis, and Hadith. His areas of interest include the Sciences of Quran and Hadith Studies. Dr. Abur has conducted field research in Malaysia in the Anti-Hadith Movement and Paedophilia, with grants from the University. He has lectured on contemporary issues in various parts of the world and has travelled extensively in southeast countries. Dr. Abur is also the former Head of Hadith and Research Unit in Hadith and Aqidah Research Institute (INHAD), Malaysia.

References

‘Abd al-‘Aẓīm, S. (t.th). Manhaj Shaikh al-Islām Ibn Taimiyyah al-Tajdīdī al-Salafī wa Da‘watuh al-Islāḥiyyah. Iskandariyah: Dār al-Īmān.

‘Abdullah, A. R. F. (2012). Kitab Muhimmah. Petaling Jaya: Hijjaz Records Publishing.

Abdul Rahman, M. M. (2006). Penyebaran Hadis Mawḍū‘ dan Implikasinya kepada Masyarakat. Dlm. H. Hussin et al. (Pnyt.). Kelangsungan Pengajian Hadis: Cabaran dan Masa Depan. Selangor: KUIS.

Abdullah, A., & Mohamed, M. (2017). Kajian terhadap penggunaan al-Quran dan al-hadith dalam penulisan buku-buku motivasi dan kesannya kepada masyarakat Islam di Malaysia. AL-BASIRAH Journal, 4(1).

Abdullah, H. (2005) Takhrij Hadis Kitab al-Jawhar al-Mawhub wa Munabbihat al-Qulub Karangan al-Shaykh Ali Ibn Abd al-Rahman al-Kelantani, Tesis Ph.D. Fakulti Pengajian Islam, Universiti kebangsaan Malaysia.

Abdul-Raof, H. (2013). Schools of Qur’anic exegesis: Genesis and Development. United Kingdom, UK: Routledge.

Abū Shuhbah, M. (1988). Al-Isrā’iliyyāt wa al-Mawḍū‘āt fī Kutub al-Tafsīr. Kaherah: Maktabah al-Sunnah.

Abū Shuhbah, M. (2003). Al-Waḍ‘ fī al-Ḥadīth wa Rad Subhah al-Mustashriqīn wa Ghayruhum min al-Bāḥithīn. Kaherah: Maktabah al-‘Ilm.

Abū Ya‘lā, A. A. (1998). Musnad Abū Ya‘lā al-Mūṣilī. Jil. 9. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ahmad, K. (2008). Sumbangan Syeikh ‘Abd Al-Samad Al-Falimbani dalam bidang Hadith: Analisis metodologi penyusunan dan takhrij Hadith dalam Kitab Hidayah al-Salikin. (Doctoral dissertation, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya).

Ahmad, K., Suliaman, I., Ahmad Shah, F., & Mohd Rokhibi, I. A. (2019). Kriteria Utama dalam Pembangunan Laman Web Berkaitan Hadith: Satu Analisis dan Cadangan. Journal of Ma alim Al-Qur an Wa Al-Sunnah,15(2), 28-53. https://jmqs.usim.edu.my/index.php/jmqs/article/view/176.

al-Ajlūnī, I. M. (1980). Kashf al-Khafā’ wa Muzil al-Ilbās ‘Amma Ishtahara min al-Aḥādith ‘alā Alsinah al-Nās. Beirut: Mu’assasah al-Risālah.

al-Dhahabī, M. A. U. (1963). Talkhīṣ Kitāb al-Mawḍū‘āt li Ibn al-Jawzī. Riyadh: Maktabah al-Rushd.

al-Dhahabī, S. (t.th.). Mizān al-I‘tidāl fī al-Naqd al-Rijāl. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

al-Fayrūz Ābādī, M. M. Y. (1935). Al-Qāmūs al-Muḥīṭ. Jil. 3. Mesir: al-Maṭba‘ah al-Miṣriyyah.

al-Ghazālī, A. H. (t.th.). Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

al-Ḥaddād, M. M. (1987). Takhrīj Aḥādīth Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn li al-‘Irāqī wa Ibn al-Subkī wa al-Zabīdī. Riyadh: Dār al-‘Āṣimah.

al-Ḥākim, A. A. (1990). Al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥayn. Kaherah: Dār al-Salām.

al-Khaṭīb al-Baghdādī, A. (2001). Tārikh Madīnah al-Salām. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.

al-Khaṭīb, M. A. (1998). Uṣūl al-Hadīth: ‘Ulūmuh wa Musṭalaḥuh. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Maqdīsī, M. T. (1903). Tadhkirat al-Mawḍū‘āt. Mesir: Maṭba‘ah al-Sa‘ādah.

al-Naisabūrī, A. H. M. (2000). Muqaddimah Ṣaḥīḥ Muslim. Bab Wujūb al-riwāyāt ‘an al-thiqāt wa tark al-kadhdhābīn. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Nawawī, M. Y. S. (2008). al-Minhāj bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

al-Ṣaghānī, H. M. (1985). Mawḍū‘āt. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Sakhāwī, M. A. (1968). Fatḥ al-Mughīth Sharḥh Alfiyah al-Ḥadīth. Jil. 1. Kaherah: Maṭba‘ah al-Qāhirah.

al-Sakhāwī, S. A. K. (1991). Al-Maqāṣid al-Ḥasanah fī Bayān Kathīr min al-Aḥādith al-Mushtaharah ‘alā Alsinah. Kaherah: Maṭba‘ah al-Madānī.

al-Ṣalāḥ, U. A. (1966). ‘Ulūm al-Hadīth. Ḥalb: Maṭba‘ah al-Aṣīl.

al-Shawkānī, M. A. (1995). Al-Fawā’id al-Majmū‘ah fī al-Aḥādīth al-Mawḍū‘ah. Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyah.

al-Suyūṭī, J. A. (1996). Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.

al-Ṭabarānī, A. Q. S. (1983). al-Mu‘jam al-Kabīr. Jil. 22. Beirut: Maktabat al-‘Ulūm wa al-Ḥikam.

Amran, M., Sakat, A., & Majid, L. (2015). Analisis Hadis Mawduᶜ Dalam Novel Perempuan Nan Bercinta Karya Faisal Tehrani. Al-Hikmah, 7(2), 40-54. https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/161.

Ariffin, M. F. M., & Ahmad, K. (2016). Fabricated hadith: unraveling contradiction between society and scholar towards mutual agreement. Jurnal Intelek, 11(1), 31-39. https://jurnalintelek.uitm.edu.my/index.php/main/article/view/131.

Baru, R. (2006). Perkembangan Ilmu Hadis di Negeri Terengganu Darul Iman. Jurnal Usuluddin, 23, 91-116. https://ijie.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/4244.

Berg, H. (2013). The Development of Exegesis in Early Islam: The Authenticity of Muslim Literature from the Formative Period. United Kingdom, UK: Routledge.

Dakir, J. (2014). Keberadaan al-Mawdu’ Dalam Masyarakat Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Dakir, J. (2017). Takhrij Hadis-Hadis Masyhur dalam Masyarakat Melayu di Malaysia: Usaha ke Arah Membersih dan Memartabatkan Al-Sunnah. Al-Fikr, 20(1), 121-146.

Dakir, J., Ibrahim, M., & Shah, F. A. (2009). Hadith Masyhur dalam Masyarakat Melayu: Takhrij dan Analisis. Jurnal Usuluddin, 29, 119-146. https://jupidi.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/7305.

Deraman, F. (1998). Karya-karya hadith dalam tulisan jawi. Jurnal Usuluddin, 7(7), 163-174.

Fallātah, U. H. U. (1981). al-Waḍ‘ fī al-Ḥadīṭh. Damsyik: Maktabah al-Ghazālī.

Fāris, A. H. A. (2008). Mu’jam Maqāyis al-Lughah. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.

Hakak, S., Kamsin, A., Zada Khan, W., Zakari, A., Imran, M., Ahmad, K., & Amin Gilkar, G. (2020). Digital Hadith authentication: Recent advances, open challenges, and future directions. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, e3977. https://doi.org/10.1002/ett.3977.

Ibn ‘Arrāq al-Kannānī, A. H. M. (1981). Tanzīh al-Sharī‘ah al-Marfū‘ah ‘an al-Akhbār al-Shanī‘ah al-Mawḍū‘ah, j. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn ‘Asākir, A. Q. (1995). Tārīkh Madīnah Dimashq. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn al-Jawzī, A. A. (1966). Al-Mawḍū‘āt. Beirut: al-Maktabah al-Sāghiyah.

Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, A. A. (1933). Nuzhat al-Naẓar fī Sharḥ Nukhbat al-Fikr. Mesir: Maṭba‘at Muṣṭafā Muhāmmad.

Ibn Khuzaymah, M (2003). Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah. Jil. 3. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.

Ibrahim, N. & Abd Kadir, K. (2014). Analisis Status Hadis dalam Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan Dua KBSM. Prosiding Seminar Antarabangsa Kelestarian Insan 2014 (INSAN2014).

Ibrahim, N. K., Samsuri, S., Seman, M. S., Ali, A. E., & Kartiwi, M. (2016). Frameworks for a Computational Isnad Authentication and Mechanism Development. Dlm. Information and Communication Technology for The Muslim World (ICT4M), 2016 6th International Conference on (pp. 154-159). IEEE.

Itam, C. N. (2010). Implikasi Teknologi Maklumat terhadap Perkembangan Ilmu Hadith. (Doctoral dissertation, University of Malaya).

Kirin, A. B., & Wan Zahari, W. A. (2021). Hadith Writing Methodology in the Book of Ta’lim Al-Mutaalim By Shaykh Al-Zarnuji. Dlm. ICIS 2020, 27-28 October 2020, Ponorogo, Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.27-10-2020.2304161.

Mohd. Fadzil, M. F. (2014). Hadith-Hadith munakahat dalam Kitab Jawi: Takhrij dan analisis kitab Muhimmah dan Jam‘ Al-Fawa'id wa Jawahir Al-Qala'id. (Doctoral dissertation, University of Malaya).

Mohd Senin, M. S. (2020). Hadith palsu di Malaysia: tinjauan perkembangan dan keberadaannya di dalam kitab-kitab jawi silam dan buku-buku agama terpilih. Journal of Contempory Islamic Studies, 6(2). https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/42981/1/42981.pdf.

Muslim, A. H. (t.th.). al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ. Jil. 1. Beirut: Dār al-Jīl.

Nawae, I. (2011). Hadith-Hadith dalam Bughyah al-Tullab karangan Sheikh Daud al-Fatani (Juzuk 1): Takhrij dan analisis. (Doctoral dissertation, University of Malaya).

Othman, M. R. (1998). Bahaya Hadith Maudhu’ dan Kesan Mengamalkannya. Dlm. Mengenal Hadith Maudhu’. Kuala Lumpur: JAKIM.

Sagir, A. (2015). Hadis-hadis dalam Kitab Hidāyah Al-sālikīn (Kajian Sanad dan Matn). Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis, 16(1), 35-64. http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/viewFile/1601-03/1107.

Shah, F. A. (2016). Penyebaran Hadith Palsu dalam Media Massa dan Media Sosial: Realiti dan Cabaran. HADIS, 6(11), 9-27.

Suliaman, I. (2012). Studi Kritik Matan dalam Kajian Hadis Kontemporer di Malaysia. Journal Analytica Islamica, 1(1), 1-31. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/370.

Usman, A. H., Yama, P., Amin, M. F. M., Ibrahim, K. M., & Mutalib, M. F. M. A. (2018). Revisiting the Hazard of Fabricated Hadith. Advanced Science Letters, 24(4), 2458-2461. https://doi.org/10.1166/asl.2018.10980.

Usman, A. H., & Wazir, R. (2018). The fabricated hadith: Islamic ethics and guidelines of hadith dispersion in social media. Turkish Online Journal Of Design Art And Communication, 8, 804-808. https://pdfs.semanticscholar.org/8f67/b3e3fbb4dbcec88e2afd2030e4f62dadb8d2.pdf.

Van Bruinessen, M. (1994). Pesantren and Kitab Kuning: Continuity and Change in a Tradition of Religious Learning. Dlm. W. Marschall (ed.). Texts From The Islands: Oral and Written Traditions of Indonesia and The Malay World. Proceedings of the 7th European Colloquium on Indonesian and Malay Studies.

Zainal Abidin, H. (2014). Penulisan Hadith dalam Karya Terjemahan: Kajian terhadap Terjemahan Hadith dalam Kitab Fath Al-Muin (Doctoral dissertation, University of Malaya).

Zarif, M. M. (2011). Hadis-Hadis Palsu dalam Mustadrak al-Hakim. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.
Published
2022-06-26
How to Cite
Usman, A. H., & Nasir, M. N. (2022). Penyebaran Hadis Palsu Dalam Penerbitan Di Malaysia Dan Kesannya Kepada Masyarakat: DISTRIBUTION OF FALSE HADITH IN PUBLICATIONS IN MALAYSIA AND ITS EFFECT ON SOCIETY. HADIS, 12(23), 34-50. https://doi.org/10.53840/hadis.v12i23.182
Section
Bahasa Melayu