Revolusi Industri 4.0 Dalam Pengajian Hadis di IPT Malaysia

Keywords: Pengajian Hadis, Universiti, Revolusi Industri 4.0,

Abstract

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 memberikan kesan secara langsung kepada pelbagai bidang termasuk bidang pendidikan kerana menjadi asas kepada penyedia tenaga kerja di masa hadapan. Oleh itu, penekanan terhadap sektor pendidikan merupakan satu keperluan agar tenaga kerja yang dihasilkan melalui sistem pendidikan negara dapat memenuhi keperluan pasaran pekerjaan berteraskan Revolusi Industri 4.0. Institut pendidikan tinggi juga perlu lebih fleksibel dan sedia mengharungi cabaran agar tiada golongan masyarakat tidak terpinggir dalam era globalisasi dan digital tidak terkecuali kepada pengajian hadis. Oleh itu, kajian ini bertujuan melihat tinjauan literatur berkaitan sejauh mana pengajian hadis di Universiti di Malaysia bergerak seiring dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0. Kajian ini adalah kajian kualitatif secara analisa kandungan dengan menggunakan kaedah tinjauan literatur. Kajian akan mengupas dan menganalisis pengajian  hadis di Universiti di Malaysia meliputi kaedah pengajaran yang digunakan oleh pensyarah, alat bantu mengajar yang digunakan, sukatan pelajaran dan kaedah penilaian yang digunakan. Hasil kajian mendapati, pengajian hadis di institut pengajian hadis di Universiti di Malaysia perlu lebih bersedia untuk menghadapi perkembangan revolusi ini dan menerapkan elemen-elemen Revolusi Industri 4.0 dalam pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab. Halim Tamuri. 2018. Ke Arah Memartabatkan Pendidikan Tahfiz Di Malaysia.Ucaptama Simposium Pendidikan Tahfiz 2018. Kementerian Pendidikan Malayisa
Ab. Halim bin Tamuri. 2019. Prospek Dan Cabaran Pendidikan Tahfiz Dalam Sistem Pendidikan Negara. Ucaptama Seminar Halatuju Pengajian Tahfiz.
Abdul Halim, A., Anas, N., Zulkipli , S., Yaacob, Z., Mohd Noor, M., Ghazali, Z., Syed Hassan, S. (2018). Popularity of Digital Hadith Application (DHA) in Malaysia. International Journal of Civil Engineering and Technology(IJCIET), 9(10), 1382-1390.
Abd Rahman, M. J., Yasin, M. H. M., Hamzah, M. I., Haron, Z., Daud, M. Y., & Ensimau, N. K. (2020). The cultural of fourth industrial revolution in learning process. Prosiding 3rd International Conference on Learning Innovation and Quality Education (ICLIQE 2019), 511-516. Atlantis Press. https://www.atlantis-press.com/proceedings/icliqe-19.
A. Irwan Santeri Doll Kawaid et. Al. 2018. Pengintegrasian Aplikasi ICT Berkaitan Hadis Di Universiti Awam Malaysia
A Rahim, N. 2013. Penggunaan Mobile Learning (m-Learning) untuk tujuan pembelajaran dalam kalangan pelajar kejuruteraan UTHM. Tesis Kedoktoran, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
Akmal Ariff Jamhari, Siti Hajar Abd Razak, Nur Anis Karim Mohamad & Mohamad Izzuan Mohd Ishar. (2020). Persediaan Rakyat Malaysia Dalam Merealisasikan Matlamat Revolusi Industri 4.0. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). Volume 5, Issue 10: 75-82
Azham, H. N. 2014. Fakih Modelling Mobile Learning Game to Recite Quran for Deaf Children. International Journal on Islamic Application in Computer Science and Technology, 2(2).
Hashim, H., Mohd Nasri, S. M., & Mustafa, Z. (2016). Cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan persekitaran pembelajaran maya FROG di bilik darjah. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 31, 115–129
Kementerian Pendidikan Malaysia. 2015. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi. Diakses https://www.mohe.gov.my/en/download/publications-journals-and-reports/pppm-2015-2025-pt/103-pelan-pembangunan-pendidikan-malaysia-2015-2025-pendidikan-tinggi/file.
Khader Ahmad. 2019. Digitalisasi Hadith Di Malaysia Analisis Terhadap Keperluan Kriteria Pembangunan Website Dan Software Hadith. Prosiding Seminar ICONIMAD 2019 International Conference on Islam in Malay World IX, Krabi, Thailand
Khor Mooi Tieng & Lim Hooi Lian. 2014. Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan (Ptpk) Dalam Kalangan Guru Matematik Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia Vol.4 No.1 Jun 2014.
Latifah Abdul Majid, Ahamad Asmadi Sakat, Azwira Abdul Aziz, Fadlan Mohd Othman, Mohd Akil Muhamed Ali & Arif Mohd Nazri. 2012. Pengajaran dan Pembelajaran Hadis di IPT Selangor. Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan Tindakan/Strategik (PTS) Fakulti Pengajian Islam 2012, hlm. 1 -5.
Mesbahul Hoque Chowdury et. al. 2017. Application of Modern Technology in the Study of Hadith and Its Sciences: A Case Study. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 23(5):4773-4776. DOI: 10.1166/asl.2017.8895
Mohd Muhiden Abd Rahman & Zainab Asbullah. 2012. Realiti Pengajian Hadis di IPT Islam: Suatu Kajian di IPT Islam di Malaysia. Jurnal Al-Basirah. (2): 27-46.
Muhamad Faisal Ashaari et al., 2012 “An Assessment Of Teaching And Learning Methodolgy In Islamic Studies”. Jurnal Pendidikan (59). 618-626.
Mohd Khairulnazrin Mohd Nasir, Muhammad Abdul Rahim Kamarul Zaman, Muhammad Adam Abd. Azid & Abdul Azib Hussain. 2021. Trend kajian hadis berasaskan teknologi maklumat dan digital: suatu sorotan literatur. Jurnal al-Hadis. Vol. 11 (22). https://doi.org/10.53840/hadis.v11i22
Mohd Khairul Anam Md Solahuddin Ismail. 2016. Institusi Tahfiz Di Malaysia: Prospek Dan Cabaran. Simposium Tahfiz al-Quran Peringkat Antarabangsa Institut Latiham Islam Malaysia (ILIM) Bangi.
Muhali, M. 2018. Arah Pengembangan Pendidikan Masa Kini Menurut Perspektif Revolusi Industri 4.0. Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala.
M.Mohamad, C. M. Che Razali and S. Abd Jalil. 2009. The Need of Lifelong Learning for Instruction in Vocational Training Institutions. International Conference on Teaching & Learning in Higher Education 2009 (ICTHE09), pp. 1 – 14, 2009.
Muna Hamzan. 2016. Penggunaan Teknologi Ict Dalam Pengajaran Bahasa Arab Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Tesis Ijazah Sarjana Falsafah. UTM
Nurul Nazariah Mohd Zaidi & Mesbahul Hoque Chowdury (2017) User Awareness on the Authenticity of Hadis in The Internet: A Case Study. 2ND INHAD International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith 2017. 15 November 2017. KUIS,
Nurul Nazariah Binti Mohd Zaidi & Mesbahul Hoque. (2019). Application of e-learning for teaching hadith in higher education institutional education in Malaysia: A Literature Review. Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs. Vol. 3, no. e-ISSN 2590-3799
Norliza. 2013. Penggunaan Mobile Learning (M-Learning) Untuk Tujuan Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan Uthm. Tesis Ijazah Sarjana. Uthm.
Rashidah Rahamat, Parilah Mohd Shah & Sharifah Nor Puteh. 2011. Kesediaan pelajar Terhadap Penggunaan Teknologi m-Pembelajaran. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM
Ronizam Ismail. 2015. Kajian tinjauan literatur terhadap aplikasi mudah alih berunsurkan Islam “Islamic mobile apps”. Chapter in Book. m/s 373-387. Islam Heritage Leads The Trandformation of Ummah. Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM Melaka.
Shahril Nizam b. Zulkipli, M. Faidz b. M.Fadzil & Ishak b. Hj. Suliaman. 2011. Pembelajaran Capaian Teks Hadis Berautoriti Di Internet: Kajian Terhadap Laman Sesawang Islamweb. Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran Semasa, Jabatan AlQuran dan Al-Hadis, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya . hal 233-251
Shahril Nizam Zulkilpi, Norazmi, A Mohd Syukri, Amran, A. H., Ahmad Sanusi, Syed Najihuddin, S. H.& Zulkifli. 2018. M. G. Prestasi Aplikasi Hadis Digital (Ahd) Dalam Persekitaran Interaktif. The 5th World Conference On Islamic Thought & Civilization Securing The Future (WCIT 2018) . Universiti Sultan Azlan Shah
Shahril Nizam Zulkipli, (2012) Pemeliharaan Hadith di Internet: Kajian Terhadap Laman Web al-Durar al-Saniyyah dan Islamweb. Disertasi Sarjana, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya,
Shahroom, A. A., & Hussin, N. 2018. Industrial revolution 4.0 and education. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(9), 314-319
Shumsudin Yabi et.al. 2017. Pengajaran kursus ulum hadis di institusi pengajian tinggi awam: Tinjauan literasi terhadap pendekatan pengajaran masa kini. Maalim Quran wa al-Sunnah. Volume 13, No. 14, hal 76-84.
Stăncioiu, A. (2017). The fourth industrial revolution Industry 4.0. Fiabilitate Şi Durabilitate, 1(19), 74-78.
Syed Hasan, S. N. 2015. Laman web al-Durar al-Saniyyah: Aplikasi dan Keberkesanan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kajian Hadis dalam Kalangan Pensyarah dan Pelajar Fakulti Pengajian Quran dan Sunah, USIM. Maʿālim Al-Qurʾān Wa Al-Sunnah. 10(11): 194- 220.
Syed Najihuddin S.H, et al. .2009. Persepsi Pensyarah Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah Usim Terhadap Penggunaan Laman Web Al-Durar Al-Saniyyah Dalam Mentakhrijkan Hadis. (Kertas Kerja Seminar Takhrij Hadis Nusantara: Realiti dan Keperluan Dalam Masyarakat di Universiti Malaya, 30-31
Syed Yahya Kamal, S. A., & Zaidatun Tasir. 2007. Pembelajaran Masa Depan – Mobile Learning (M-Learning) di Malaysia. Seminar Penyelidikan Pendidikan Pasca Ijazah 2008, 25-27 November 2008, Universiti Teknologi Malaysia. Hal 122–129.

Quah Wei Boon.2020. Pandemik Covid-19 : Mempercepatkan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Talian (Pdpdt) Di Kolej Komuniti: Isu & Cabaran Yang Dihadapi oleh Pensyarah dan Pelajar. TVET Think Big. Kedah: Kolej Komuniti Bandar Darulaman.
Utusan, https://www.utusan.com.my/bisnes/ekonomi/bagaimana-media-digital-memberiimpak-1.188494, diakses pada 23 Julai 2019.
Phayilah Yama, Nur Saadah Hamisan@Khair, Aisyah Mat Jasin, Siti Mursyidah Mohd Zin & Muhammad Aizat Syimir Rozaini.2020. The Process Of Developing Syajarat Al-Asanid Online: Hadith From Sahih Muslim As A Case Study. E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi. Vol. 7 Edisi Khas (Disember 2020): 58-74
Zulkipli, S., Yaacob, Z., Anas Norazmi, Mohd Noor, M., Zainal Abidin, M., Ahmat, A., & Yakob, M. (2017). Takhrij al-Hadith via Mobile Apps: Study of 9 Imam Encyclopedia, Kutub Tis'ah and Mawsu'ah al-Hadith al-Nabawi al-Syarif. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(6), 1174-1185.
Zulkipli, S., Yaacob, Z., Anas, N., Mohd Noor, M., Wan Jamil, W., & Yakob, A. (2017). Takhrij l-Hadith via Websites: A Study of al-Durar al-Saniyyah, Mawqi' al-Islam and Islam Web. International Jurnal of Science and Research, 73(4), 83-100.
Published
2022-12-29
How to Cite
SUDI, S. (2022). Revolusi Industri 4.0 Dalam Pengajian Hadis di IPT Malaysia . HADIS, 12(24), 9-17. https://doi.org/10.53840/hadis.v13i24.190
Section
Bahasa Melayu