Konsep Amanah Menurut Perspektif al-Sunnah: Analisis Kefahaman Kakitangan Pekerja di Pejabat Agrobank Wilayah Johor/Melaka

[The Concept of Trust According to the Al-Sunnah Perspective: An Analysis of Employees' Understanding at the Regional Agrobank Office Johor/Melaka

  • Norhazlina Omar Researcher
Keywords: Konsep, Amanah, Agrobank

Abstract

Kajian ini adalah untuk mengkaji kefahaman konsep Amanah dalam kalangan kakitangan pekerja Agrobank di wilayah Melaka/Johor menurut perspektif Al-Sunnah. Dengan menggunakan kaedah kuantitatif, pengkaji memperincikan objektif kajian iaitu mengenalpasti tahap kefahaman kakitangan terhadap konsep Amanah. Seramai 50 orang kakitangan telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Dapatan kajian ini adalah kakitangan Agrobank Wilayah Melaka/Johor memahami konsep Amanah dengan baik walaupun terdapat segelintir yang kurang memahami praktikal Amanah secara keseluruhan. Oleh itu, pemahaman mereka dalam konsep Amanah adalah tinggi dengan mencapai min yang tinggi. Kajian ini dapat memberikan kefahaman kepada individu berkenaan konsep Amanah dan cara mengaplikasinya dalam kehidupan mereka. Majikan juga boleh membantu dengan memberi kefahaman kepada kakitangan tentang konsep Amanah dalam organisasi disamping menguatkuasakan undang-undang dalam sektor mereka. Kesimpulannya, Amanah ialah satu sifat yang mulia. Tanpa Amanah, sesebuah masyarakat dan organisasi akan runtuh dan menyebabkan keadaan menjadi huru-hara.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agrobank. (n.d.). Agrobank: Corporate info. Retrieved from Agrobank: https://www.agrobank.com.my/home/corporate-info/annual-reports/
Al-Bukhari, M. b. (2002). Sahih Bukhari. Damsyik: Dar Ibn Kathir.
Arena, C. K., Mawil, I. D., Shukriah, C. K., & Jamiah, M. (2020). The Impact of Amanah on Individual Manners and The Society. International journal of Academic Research in Bussiness and Social Sciences, 629-640.
Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991, Seksyen 87. Pecah amanah. (BAHAGIAN IV - KESALAHAN-KESALAHAN LAIN 1991).
Harian, S. (2013, Disember 25). Amanah Bekerja Bawa Berkat.
Harian, S. (2015, Februari 16). Tidak Rasa Terancam Punca Buat Kerja Sambil Lewa.
Hayaati, S. (2010). Etika Penjawat Awam Dari Perspektif Islam.
McKnight, D. H., & Chervany, N. L. (2000, 1 1). What is Trust? A Conceptual Analysis and an Interdisciplinary Model. AMCIS 2000, pp. 827-833.
Metro, H. (2017, Oktober 14). Elak Pembaziran Agensi Kerajaan.
Muhammad Fathi, Y. (2014). Kesesuaian Pelakasanaan Undang-Undang Jenayah Islam di Malaysia. In Y. Azhar, Pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah: Teori & Realiti (pp. 108-132). Kuala Lumpur: KUIZM Publication.
Muhammad Yusri,I (2010). Analisis Data Penyelidikan Untuk Pendidikan dan Sains Sosial. Kuantan: Bandar Ilmu
Muslim, B. H. (2014). Sahih Muslim. Kaherah: Dar Al-Ta'sil.
Nurzatil Ismah & et. al, . (2017). Konsep Amanah Menurut Perspektif Hadith. 330-336.
Online, U. (2015, Mac 27). Menggunakan Harta Syarikat.
Rosfazila, B. A., Novel, A. L., Abd Hair, A., & Azlina, A. (2016). MAKNA BUDAYA ORGANISASI ISLAM: KAJIAN KE ATAS PEKERJA BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB). ISLĀMIYYĀT, 37-42.

Zainab Aman, K. (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Dalam Kalangan Staf Sokongan KUIS.
Published
2022-12-29
How to Cite
Omar, N. (2022). Konsep Amanah Menurut Perspektif al-Sunnah: Analisis Kefahaman Kakitangan Pekerja di Pejabat Agrobank Wilayah Johor/Melaka: [The Concept of Trust According to the Al-Sunnah Perspective: An Analysis of Employees’ Understanding at the Regional Agrobank Office Johor/Melaka. HADIS, 12(24), 40-52. https://doi.org/10.53840/hadis.v13i24.209
Section
Bahasa Melayu