Periwayatan Hadith Secara Al-Tafarrud Menurut Sarjana Hadith: Antara Penerimaan Dan Penolakan

Narration of Al-Tafarrud Hadith According to The Hadith Scholars: Between Accepttance and Rejection

  • Mohd Aizul Yaakob School of Humanities, Universiti Sains Malaysia (USM)
  • Roshimah Shamsudin School of Humanities, Universiti Sains Malaysia (USM)
Keywords: Periwayatan, Hadith, Al-Tafarrud, Sarjana, Penerimaan, Penolakan

Abstract

There are instances where hadiths from the Prophet (PBUH) are narrated in the form of al-tafarrud which is the solitary narration of a hadith from a narrator that occurs in any tabaqah sanad.  This al-tafarrud narration can be identified by the use of certain terms such as tafarrada bih fulan, gharib, la yutaba‘‘alayh and others.  The scholars of hadith hold different views pertaining to the acceptance and rejection of al-tafarrud narration.  Thus this work aims to analyse the scholarly views of these hadith scholars in accepting or rejecting al-tafarrud hadiths by presenting all of their arguments against the views debated.  This paper is a qualitative study involving data collection through library research and data were analysed based on the inductive and deductive methods.  The findings of this study showed that the al-tafarrud narrations from weak narrators are rejected by hadith scholars. The findings also revealed two views concerning al-tafarrud narations from maqbul narrators. The first view fully accepts the narrations while the second view accepts or rejects them based on certain grounds, namely the tabaqah of the narrators, his fame and prominence in the study of hadiths, his relationship with the teacher, the existence of any peculiarity in the narrators (sanad) or the textual part of the hadith (matan) and the existence of any disputes in the source that is thabit.

ABSTRAK

Terdapat hadith-hadith yang diriwayatkan dari Nabi SAW dalam bentuk al-tafarrud iaitu periwayatan hadith secara bersendirian dari seorang perawi yang berlaku pada mana-mana tabaqah sanad. Periwayatan hadith secara al-tafarrud ini dapat dikenalpasti melalui penggunaan istilah-istilah seperti tafarrada bih fulan, gharib, la yutaba‘ ‘alayh dan lain-lain lagi. Para sarjana hadith didapati berbeza pandangan dari segi penerimaan dan penolakan riwayat al-tafarrud. Justeru kerta kerja ini bertujuan menganalisis pandangan sarjana hadith dalam menerima atau menolak periwayatan al-tafarrud dengan mengemukakan hujah-hujah bagi setiap pandangan. Kajian yang dijalankan ini adalah berbentuk kualitatif sepenuhnya yang melibatkan pengumpulan data melalui kajian kepustakaan. Data-data dianalisis berdasarkan kaedah induktif dan deduktif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa al-tafarrud dari perawi da‘if ditolak oleh para sarjana hadith. Manakala bagi al-tafarrud dari perawi maqbul, terdapat dua pandangan. Pandangan pertama diterima secara mutlak, manakala pandangan kedua pula tidak diterima atau ditolak secara mutlak, tetapi mengambilkira beberapa aspek antaranya seperti kedudukan tabaqah perawi, kemasyhurannya dalam periwayatan hadith dan hubungannya dengan guru, berlaku keganjilan dalam sanad atau matan dan menyelisihi sumber yang thabit.      

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Nu‘aym, A. (1988). Hilyah al-Awliya’ wa Tabaqat al-Asfiya’. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ahmad, A. M. (2013). Manhaj al-Imam al-Bukhari fi al-Ta‘lil min Khilal Kitabihi al-Tarikh al-Kabir. Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah.

Al-‘Ayid, A. (t.th.). Al-Mu‘jam al-‘Arabi al-Asasi. t.tp.: Munazzamah al-‘Arabiyyah li al-Tarbiyyah wa al-Thaqafah wa al-‘Ulum.

Al-Bayhaqi, A. B. (1933). Sunan al-Kubra. India: Majlis Da’irah al-Ma‘arif al-Nizamiyyah al-Ka’inah.

Al-Bazzar, A. B. (2006). Al-Bahr al-Zakhar al-Ma‘ruf bi Musnad al-Bazzar. Arab Saudi: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam.

Al-Bukhari, A. A. (2000). Mawsu‘ah al-Hadith al-Syarif Kutub al-Sittah. Sahih al-Bukhari. Riyadh: Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tawzi’.

Al-Daraqutni, A. H. (2011). Al-‘Ilal al-Waridah fi al-Ahadith al-Nabawiyyah. Riyadh: Dar al-Taybah.

Al-Dawsari, A. S. (1987). Al-Rawd al-Bassam bi Tartib wa Takhrij Fawaid Tamam. Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah.

Al-Dhahabi, S. D. (1982). Siyar ‘A‘lam al-Nubala’. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Dhahabi, S. D. (2015). Al-Muqizah fi ‘Ilm Mustalah al-Hadith. Kaherah: Dar al-Salam.

Al-Fasi, I. Q. (1997). Bayan al-Wahm wa al-Iham al-Waqi‘in fi Kitab al-Ahkam. Arab Saudi: Dar Taybah.

Ghouri, S. A. M. (2018). ‘Ilm ‘Ilal al-Hadith” Al-Manhaj al-‘Ilmi li Dirasatih wa Kutub al-Mu’allafatu fih. HADIS, 8(16), 137-165.

Al-Hakim, A. A. (1997). Al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn wa bi Dhaylih Tatabbu‘ Awham al-Hakim allati Sakata ‘alayha al-Dhahabi li ‘Abd al-Rahman Muqbil bin Hadi al-Wadi‘i. Kaherah: Dar al-Haramayn.

Al-Jawad, A. H. (2008). Al-Tafarrud fi Riwayah al-Hadith wa Manhaj al-Muhaddithin fi Qabulihi aw Raddihi (Dirasah Ta’siliyyah Tatbiqiyyah). Damsyik: Dar al-Nawadir.

Al-Juday‘, A. Y. (2003). Tahrir ‘Ulum al-Hadith. Beirut: Mu’assasah al-Rayyan.

Al-Khalili, A. Y. (t.th.). Kitab al-Irsyad fi Ma‘rifah ‘Ulama’ al-Hadith. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.

Al-Khatib, A. B. (1938). Al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah. t.tp.: Idarah Jam‘iyyah Da’irah al-Ma‘arif al-‘Uthmaniyyah.

Al-Khatib, A. B. (1996). Al-Jami‘ li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami‘.Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Malyabari, H. (2001). Al-Muwazanah Bayna al-Mutaqaddimin wa al-Mutakhirin fi Tashih al-Ahadith wa Ta’liliha. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Al-Malyabari, H. (2003). Nazarat Jadidah fi ‘Ulum al-Hadith. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Al-Muhammadi, A. M. (2005). Al-Syadh wa Munkar wa Ziyadah al-Thiqah Muwazanah Bayn al-Mutaqaddimin wa Muta’akhkhirin. Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiyyah.

Al-Raghib, A. Q. (t.th.). Al-Mufradat fi Gharib al-Quran. t.tp.: t.pt.

Al-Ramahurmuzi, H. (t.th.). Al-Muhaddith al-Fasil bayna al-Rawi wa al-Wa‘i. t.tp.: t.pt.

Al-Suyuti, J. D. (2011). Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi. Beirut: Maktabah al-‘Asriyyah.

Al-Syayi‘, A. S. (2001). Al-Ahadith allati Qala fiha al-Imam al-Bukhari la Yutaba‘ ‘alayh fi al-Tarikh al-Kabir. Unpublished master’s thesis. Jami‘ah Um al-Qura. Kuliyyah al-Da‘wah wa Usul al-Din. Qism al-Kitab wa al-Sunnah.

Al-Tirmidhi, A. I. (2000). Mawsu‘ah al-Hadith al-Syarif Kutub al-Sittah, Jami‘ al-Tirmidhi. Riyadh: Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tawzi’.

Aminah, A. H. (2003). Sina‘ah al-Hadithiyyah ‘Inda Sulayman bin Ahmad al-Tabarani fi Kitabihi al-Mu‘jam al-Awsat. Unpublished master’s thesis. Kulliyah al-Dirasat al-Fiqhiyyah wa al-Qanun. Jami‘ah Alu al-Bayt. Jordan.

Ibn ‘Adi, A. A. (1988). Al-Kamil fi al-Du‘afa’ al-Rijal. jil. 2. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Abi Hatim, A. M. (1952), Kitab al-Jarh wa al-Ta‘dil. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Abi Hatim, A. M. (2006). Kitab al-‘Ilal. Riyadh: Maktabah Malik Fahd al-Wataniyyah.

Ibn al-Salah, A. A. (2002). Ma‘rifah Anwa‘ ‘Ilm al-Hadith. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Faris, A. A. (t.th.). Maqayis al-Lughah. t.tp.: Dar al-Fikr.

Ibn Hajar, A. (2000). Syarh al-Nukbah Nuzhah al-Nazar fi Tawdih Nukhbah al-Fikar fi Mustalah Ahl al-Athar. Damsyik: Matba‘ah al-Sibah.

Ibn Hazm, A. M. (1983). Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.

Ibn Manzur, M. (t.th.). Lisan al-‘Arab. Kaherah: Dar al-Ma‘arif.

Ibn Qayyim, A. A. (2007). Al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Da‘if. Mekah: Dar ‘Alam al-Fawa’id.

Ibn Rajab, Z. D. (2002). Jami‘ al-‘Ulum wa al-Hikam. Kaherah: Dar al-Fajr li al-Turath.

Ibn Rajab, Z. D. (2014). Syarh ‘Ilal al-Tirmidhi. Kaherah: Dar al-Salam.

Ibrahim, L. (2012). Muqaranah al-Marwiyyat. Beirut: Muassasah al-Rayyan.

‘Itr, N. D. (2013). Lamahat Mujazah fi Usul ‘Ilal al-Hadith. Kaherah: Dar al-Salam.

Khalid, M. D. (2005). Al-Hadith al-Hasan li Dhatihi wa li Ghayrihi Dirasah Istiqra’iyyah Naqdiyyah. Riyadh: Adwa’ al-Salaf.

Mahir, Y. F. (2000). Athar ‘Ilal al-Hadith fi Ikhtilaf al-Fuqaha’. Jordan: Dar ‘Ammar.

Muslim, A. H. (2000). Mawsu‘ah al-Hadith al-Syarif Kutub al-Sittah, Sahih Muslim. c. 3. Riyadh: Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tawzi’.

Mut‘ib, K. S. (2006). Afrad al-Thiqat Bayna al-Qabul wa al-Rad: Dirasah Nazariyyah wa Tatbiqiyyah li ‘Adad Mi’ah Hadith. Unpublished doctoral dissertation. Jami‘ah Umm al-Qura. Kuliyyah Da‘wah wa Usul al-Din. Qism al-Kitab wa al-Sunnah.

Tariq, A. M. (2002). Syarh Lughah al-Muhaddith Manzumah fi ‘Ilm Mustalah al-Hadith. Giza: Maktabah Ibn Taymiyyah.

Tariq, A. M. (2009). Al-Dibajah fi ‘Ilm al-Hadith. Kaherah: Dar al-Kawthar.

Noor, U. M. (2016). Aliran Iḥyā’Manhaj Al-Mutaqaddimīn dan Pembaharuan Wacana Kritik Hadis Moden. HADIS, 32-43.

Published
2019-12-16
How to Cite
Yaakob, M. A., & Shamsudin, R. (2019). Periwayatan Hadith Secara Al-Tafarrud Menurut Sarjana Hadith: Antara Penerimaan Dan Penolakan: Narration of Al-Tafarrud Hadith According to The Hadith Scholars: Between Accepttance and Rejection. HADIS, 9(18), 181-194. https://doi.org/10.53840/hadis.v9i18.66
Section
Bahasa Melayu